28.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027285 - Chương : 28.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

28.- Bát Nương Diêu Trì Cung

28. Đàn tại tư gia của Bảo Sanh Quân, đêm 18-8-Mậu Tý
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào mấy anh, mấy em Hiệp Thiên.

Phật Mẫu chẳng vui vì nơi cửa Đạo, nhơn sanh lắm chịu thống khổ về tinh thần lẫn vật chất, mà mấy anh Hiệp Thiên không thương hại binh vực chi hết. Không thế nầy thì chước khác, người ta vẫn lợi dụng tín đồ và quân đội để mưu cầu hạnh phúc bề ngoài cho mình.

Ngoài ra, nên hư của Đạo không để tâm nghĩ đến, mấy anh nên liệu phương cứu chữa làm cho sạch vết nhơ của Đạo đã mang do nơi điều bất chánh của đám dưới, mà lỗi nơi người trên chẳng kềm chế dạy răn.

Đời đối với Đạo vẫn còn lãnh đạm bơ thờ, mà ác cảm cứ gây thêm thì khó phục nhơn tâm, bước đường lập quốc sau nầy e có nhiều chông gai trắc trở.

Đời bạo ngược bao nhiêu thì Đạo lấy từ bi bác ái mà phục thiện bấy nhiêu, cho đáng với danh dự của Quốc Đạo, thì cảnh huynh đệ tương tàn mới tránh khỏi. Bằng chẳng vậy, thì nạn thực dân đâu tránh được, rồi cũng mang họa nội biến, máu chảy thịt rơi tăng gấp đôi ba, thảm đạm nữa.

Em tỏ mấy lời xin mấy anh bình tâm cạn nghĩ, vì nên biết từ xưa lo cho quần chúng thì được quần chúng thương, ghét bỏ nhơn sanh thì nhơn sanh ghét bỏ lại, dầu Đạo hay đời, nguyên lý ấy vẫn không sai chạy.

Lập quốc trị dân mà hành hạ áp bức dân, hoặc mở Đạo dìu đời độ chúng mà tham tàn bất chánh, đè chúng sắp làm nấc thang cho mình được đứng cao, thì cứu cánh thế nào, mấy anh tự biết.

Anh Ngô Đồng, nhớ lại hai câu thi xưa nầy :

Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ cộng tri thu.

Thu đến thì phận sự của anh cũng đến. Phải giúp sức sửa đương tinh thần của Đạo cho cao hơn nữa, sau mới trị quốc, bình thiên hạ có kết quả nghe.

Em xin kiếu.

THĂNG.