29.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027286 - Chương : 29.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

29.- Bát Nương Diêu Trì Cung

29. Văn phòng Hiệp Thiên Đài, đêm 24-8-Mậu Tý (dl 26-9-1948)

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào mấy em hết.

Cười . . . Đây tiện việc chỉ dạy thêm mấy em đủ đức tin mà làm tròn phận sự thiêng liêng, nhứt là mấy em Luật Sự đương cầm quyền Pháp Chánh các địa phương, nên nhớ rằng : Nghiệp của mấy em cầm cân công lý, chẳng vì phàm chất mà làm cho thiêng liêng vô vi lem ố. Nếu chẳng vậy thì không xứng phận mà sứ mạng Thiên điều dĩ định, rồi đắc tội cùng danh thể Bạch Vân Am.

Đường đã vạch sẵn, chỉ nối bước từ từ theo khuôn linh để kềm chế trược tánh của Chức sắc Hành Chánh vững vàng thanh bạch, đó là giúp cho họ một phần lớn chớ không phải nhẹ giá trị họ đâu mà ngại.

Nhơn danh Thánh thể Hiệp Thiên, các em cứ tùng theo Thánh lịnh, nơi đâu chạy theo phàm trược mỗi người mà mất oai linh Hội Thánh, các em nên trợ lực, nhưng các em đã thọ lịnh thì cố lấy hết sự quan sát, kinh nghiệm, mà gần gũi cùng đời, để dễ độ đời, đó là trường thi công quả. Nơi Diêu Trì Cung hằng nghĩ đến phận sự của các em, nhứt là các em lớn.

Phật Mẫu rất vui mừng mà chứng lễ của cả nhà Hiệp Thiên dâng hiến. Ơn ấy thì dành riêng cho đó mà thôi. Các em dầu lớn quyền hay dầu nhỏ quyền, dầu lãnh vai tuồng nào cũng nhớ cầm cân công lý nâng trước trán thì xong nhiệm vụ.

Cuộc cờ đời phải theo Thiên thơ dĩ định, không thể gấp mà cũng khó duy trì cho đặng. Các em nên nhớ, các em là một phần Thiên mạng đi rước các nguyên nhân đang vội đến cùng Đức Chí Tôn, vậy phải ráng lập công buổi nầy. Đời thanh xuân chẳng là bao, chần chờ sẻ uổng cơ hội đó. Điều gì thiên hạ ít làm đặng mà mình đoạt đặng mới là tài. Cười . . .

À, ba em Thừa Sử đã làm anh, nên dìu bước đàn em nối bước vẹn toàn, cột khối đoàn viên càng thêm nẩy nở thì quyền lực Hiệp Thiên mới đủ sức chưởng pháp được, Thánh vị mới vững chắc, Thiên điều mới thật hiện đó.

Buổi Thượng Tôn Quản Thế ra mặt thì họ Hiệp Thiên phải cố theo nhịp nhàng hướng theo qui định, để quyền Chí Tôn trừ tà khử mị, kịp lẽ Thiên thơ.

Chị nhờ ba em nói lại cùng các em nghe.

Chị chào tất cả mấy em.

THĂNG.