31.- Tôn Sơn Chơn Nhơn
ID027288 - Chương : 31.- Tôn Sơn Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

31.- Tôn Sơn Chơn Nhơn

31. Văn phòng Đường Nhơn, đêm 18-1-Kỷ Sửu (dl 16-2-1949)
Phò loan: Truyền Trạng Phước - Luật Sư Hoa.
Hầu đàn: Thái Tu Thanh, Thái Khí Thanh.

TÔN SƠN CHƠN NHƠN

Bần tăng chào chư vị Phối Sư, cùng chư hiền đệ.

Bần tăng đến khi nãy rất khó bề cho nhị vị phò loan từ đây rất mệt, sợ e loạn thần.

Hiền hữu Phối Sư ráng để tâm cứu cả sanh linh bổn xứ đa nghe. Thiêng liêng lúc nào cũng theo nhơn quả, cho tái kiếp để lập công bồi đức, nhưng không khéo lo tu niệm, sợ e phạm luật Thiên điều đó.

Hiền hữu, Bần tăng đến chỉ giáo Thái Tu Thanh, ráng đa em, cần phải rộng lượng, khoan hồng, tha thứ các em khờ dại linh chinh đất Việt đa em, mỗi việc cần phải tự các em đến phô bày, dạy chúng. Hiền hữu nên đem tất cả mọi việc để tâm chỉ giáo đa nghe.

Cần thuyết luật Đại Đạo đó thôi. Còn việc nước nhà, có các Đấng đến chuyển thế. Hiền hữu khỏi để lòng lo chi mỏi lòng nghe, hiểu ? Từ đây cần chung tâm đa nghe.

Chư hiền đệ,

Bần tăng thường đến gần các em, còn nỗi biến loạn nước nhà là do nơi tình thế biến chuyển, cũng bởi Thiên thơ đó thôi.

Này Thái Khí Thanh, Bần tăng để lời ban khen hiền hữu về công đức nơi Việt Nam, đó cũng bởi nền Đạo đa, từ đây bình thân để lo chuyển thế nghe, cứ lập công với Đạo là đủ.

Hiền hữu nhớ kỹ lúc nào cũng vẫn có Bần tăng đa nghe.

THĂNG.