32.- Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
ID027289 - Chương : 32.- Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

32.- Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh

32. Báo Ân Từ, ngày 19-7-Kỷ Sửu (dl 13-8-1949)
Phò loan: Thừa Sử Kiết - Truyền Trạng Trấn.

Tệ Thần TRẦN VĂN XƯƠNG

Xin chào chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng, cùng tất cả chư Đạo hữu Đạo muội.

Tệ Thần được phép đến cho chư vị hay rằng: Nữ Đầu Sư Hương Thanh sẽ về thăm quí vị.

THĂNG.

Nữ Đầu Sư HƯƠNG THANH

Kính chào Đức Hộ Pháp kiêm Thượng Tôn Quản Thế cùng chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài nam nữ.

Tệ tỷ lấy làm cám ơn chư quí vị có tâm nghĩ đến, tầm lo phương điều về Thánh địa, nhứt là ơn của Đức Hộ Pháp, mặc dầu Thiên cảnh nhưng cũng ngùi ngùi nhớ niệm ơn tình đồng đạo. Tệ tỷ cám ơn đó.

Tệ tỷ xin lỗi muốn nói chuyện cùng Nữ Phối Sư Hương Hiếu. Tệ tỷ tưởng cả đoàn nữ phái ai cũng dòm ngó theo đàn chị mà tiến bước Đạo mầu.

Tệ tỷ lấy làm thẹn buổi sanh tiền chưa dịp chấn chỉnh tráng lệ, rồi gặp phải thời cuộc biến chuyển lôi cuốn nữ phái vào cảnh tang thương khóc hận, lỗi ấy tệ tỷ có phần chịu thì nhờ mấy em kế chí dắt dìu đoàn em sau. Tệ tỷ cũng nhận thấy tinh thần của nữ phái đâu kém nam, nhưng tiếc gì thiếu người chỉ nẻo đem đường đến chỗ hữu dụng của họ đó thôi.

Vậy em Hương Hiếu, chị giao em thay phận, tầm phương diệu huyền tùy thời tùy cảnh ngộ, kêu gọi lòng yêu ái của nữ phái làm mối chuẩn thằng có sức mạnh vùa vào rồi mới có thể nam nữ đồng tâm nâng thuyền Đạo đến bao la thế giới.

Em nên nhớ, nữ phái trong vũ trụ nầy còn đói giọt thương yêu của Diêu Trì Kim Mẫu chan rưới.

Như thế phần em rất nhọc nhằn lắm vậy. Chẳng phải nữ phái cứ tùng nam hoài hay sao ? Nếu còn như thế mãi thì nữ phái mất phận mình là nguồn thương yêu vô tận vậy.

Nói qua xã hội thế giới cũng vậy, cũng vì đời thiếu sự thương yêu chơn thật bao la mà can qua chưa yên lặng. Từ đây chị trông em lo liệu, mọi việc có chị giúp sức.

Kính lời chào tất cả mấy em, hẹn lần sau sẽ tái ngộ.

THĂNG.