34.- Thất Sơn Đạo Sĩ CỬ ĐA
ID027291 - Chương : 34.- Thất Sơn Đạo Sĩ CỬ ĐA 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

34.- Thất Sơn Đạo Sĩ CỬ ĐA

34. Ngày 26-7 nhuần-Kỷ Sửu (dl 18-9-1949)

Thất Sơn Đạo Sĩ CỬ ĐA

Bần tăng xin chào chư Thiên mạng.

Cơ Đạo biến thiên từ trước, các Chi phái nảy sanh cũng do nơi tiền định. Bần tăng lãnh lịnh gìn giữ các vị ấy để chờ ngày giải quả tiền khiên, rồi để lần hồi đem về cửa Đạo, nào dè Đức Lý Giáo Tông ra Đạo Nghị Định thứ 8 làm cho các Chi phái không thế hồi phục, lại gây thêm lắm tội tình, ấy cũng vì nghiệt căn chưa mãn.

Nay nhờ Quyền Vạn linh ân xá thì còn vớt lại phân nửa, nhưng phải chịu trải qua nhiều cơn thử thách mới đáng cho vào hàng môn đệ của Chí Tôn, còn các vị đầu đảng thì không phương phục hồi, bởi nặng mang nghiệp chướng, chỉ có đợi ngày chung cuộc ăn năn bằng khối linh hồn may được gởi xác phàm nơi cửa Đạo, còn lại một phần là con cái của Ma vương. Kết cuộc thì con Phật, con Ma, hai đường phân biệt.

Đây lời nói việc Thất Sơn buổi sau nầy là để làm nghĩa địa cho con cái của lũ Ma vương, mà cũng để lập nơi cho các bậc chơn tu buổi hậu lai đắc đạo.

Có mấy lời tỏ việc các Chi phái là bởi nguyên do, còn quốc sự thì chư Thiên mạng đã lãm tường chung thỉ. Xin chào chư Thiên mạng.

THĂNG.