35.- Thượng Trung Nhựt - Cao Thượng Phẩm
ID027292 - Chương : 35.- Thượng Trung Nhựt - Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

35.- Thượng Trung Nhựt - Cao Thượng Phẩm

35. Ngày 26-7 nhuần-Kỷ Sửu (dl 18-9-1949)
Phò loan: Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Mừng các em.

Trong cơ chuyển thế cũng đủ mặt các em.

Hôm nay có nhiều chánh khách muốn đến tỏ việc đời hiện tại với các em. Vậy anh lấy làm toại chí cho các em được hiểu rõ tình thế buổi nầy.

Anh nói trước một bài cho các em để vui trong trí :

THI :
Cuộc thế hôm nay đã lố mòi,
Sửa sang nhướng mắt để mà coi.
Hùng binh điệp điệptrông oanh liệt,
Dõng tướng trùng trùng thấy hẳn hòi.
Nam Việt lẫy lừng xe pháo ngựa,
Tần bang bồng bột tướng binh voi.
Trị an thiên hạ quyền vi chủ,
Cả thảy tuân theo một tiếng còi.

Các em kiếm hiểu hai câu chót là chỉ về mặt Đạo. Thôi, xin tạm nghỉ, còn các vị khác đến vui cùng các em.

THĂNG.

TÁI CẦU :

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào Tiếp Đạo và tất cả chư hiền hữu.

Bần đạo lấy làm vui mừng có người thừa hành phận sự của Chi Đạo, hầu lo mọi việc trọng yếu của Đạo sắp đến đây.

Bởi hiện nay các nước bên ngoài họ đều để ý, chỉ có phương pháp của Đạo Cao Đài là có thể bảo tồn cơ sanh hóa của nhơn loại, còn ngoài ra của đảng phái là cơ tự diệt sanh linh.

Bần đạo cùng Bảo Đạo đã về cảnh thiêng liêng để phòng chuyển xây máy hành trình của Đạo, nhưng mặt hữu hình thì thiếu người hoạt động. Nói cùng Khai Đạo cần phải để tâm thêm nữa, chẳng phải bao nhiêu công nghiệp đó mà gọi là đầy đủ. Nền Đạo của Chí Tôn còn phải chấn hưng mọi việc cho được hoàn toàn mới có thể cứu đời thoát khổ.

Tiếp Đạo bạch: (về trách nhiệm mới mà Đức Hộ Pháp vừa phú thác).

Em Tiếp Đạo, anh Quyền Giáo Tông cùng Bần đạo hằng trông cậy nơi em, gắng để tâm giúp cho hành tàng của Đức Lý được trọn tiếng xưng hô, mặc dầu em lãnh phương diện nào cũng là hữu ích chung cho Đạo, cứ do theo ngọn cờ của Hộ Pháp mà tiến hành, nhứt là buổi nầy, phải nung nấu tinh thần của mỗi Chức sắc cho đầy đủ thì mới thắng được vật chất.

Đạo cao hơn đời là ở chỗ đó, nếu tinh thần bạc nhược thì thoát qua chưa khỏi lưới trần, đáng tiếc một kiếp tu khổ hạnh.

Nên dìu đỡ con cái của Chí Tôn cho thuần lý Đạo.

Bần đạo chỉ có mấy lời trông cậy em.

Tiếp Đạo cùng chư hiền hữu khá lưu tâm.

THĂNG.