37.- Đức Quyền Giáo Tông
ID027294 - Chương : 37.- Đức Quyền Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

37.- Đức Quyền Giáo Tông

37. Giáo Tông Đường, 17-9-Kỷ Sửu (dl 7-11-1949)
Phò loan: Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Mừng các em.

Lẽ thì Đức Lý Giáo Tông giáng dạy các em, nhưng vì cặp loan mới tập, Ngài không thể giáng được. Anh vưng lịnh Đức Lý đến tỏ cơ Đạo ngày hôm nay cho các em được rõ.

Nền Chánh giáo của Chí Tôn hoằng khai kỳ phổ độ thứ ba nầy gọi là Quốc Đạo, thì các em cũng đủ hiểu ý nghĩa ra sao. Nếu đời không loạn lạc thì Đạo khai chẳng ích chi.

Xem đời Châu - Thương chiến đấu thì đạo Lão mới ra bình phục, bởi do nơi lịnh Ngọc Hư, Khương Tử Nha lên núi 40 năm phải thừa mạng xuống trần lãnh roi Đả Thần tiên trị loạn. Đó là do Đạo của Đời.

Ngày nay Hộ Pháp cũng lãnh cây Giáng Ma Xử để cầm quyền trị thế thì các em cũng biết rằng cây roi Đả Thần tiên là linh nghiệm thế nào, thì cây Giáng Ma Xử còn huyền năng gấp mấy.

Vậy các em khá tuân mạng Người cùng Đức Lý Giáo Tông, hai quyền ấy hiệp một là quyền Chí Linh tại thế.

Các em đã mang trọng trách nơi mình trong cơ chuyển thế, thì đã có ký hứa buổi hạ trần, cũng như các tướng nhà Châu lãnh lịnh nơi Côn Lôn khi trước.

Vậy mọi việc hành trình khá nhớ căn tu là gốc, làm điều chi phải thuận theo Thiên mạng là toàn thắng với danh nghĩa “Vì Đạo cứu Đời” thì có Đức Lý cùng Qua thị chứng. Các em cứ tiến hành.

Ê, kỳ hội ngày mai, các em được chấp thuận nhiều lẽ phải.

Các em nên nhớ rằng : Mọi việc chi, dầu Đạo hay đời, mà đắc thắng là do nơi lẽ phải.

Vậy anh đến tỏ bày đại lược bấy nhiêu lời, các em do theo đó mà hiểu xa thêm nữa. Khi khác anh sẽ chỉ giáo nhiều việc hữu ích về tương lai.

Anh mừng cho các em.

Còn riêng đây, anh cho Giáo Sư Hào (Thái Hào Thanh) một đôi liễn :

. Trung nghĩa Đạo khai Việt Thường hòa Nam Bắc,
. Tông nhơn đức hóa Hồng Lạc hiệp Tây Đông.

THĂNG.

(Đôi liễn trên được Ngài Giáo Sư Thái Hào Thanh dùng làm đôi liễn cho Văn phòng Trung Tông Đạo)