38.- Đạo Nhơn THẾ - Phối Thánh Màng
ID027295 - Chương : 38.- Đạo Nhơn THẾ - Phối Thánh Màng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

38.- Đạo Nhơn THẾ - Phối Thánh Màng

38. Văn phòng Phước Thiện, đêm 8-10-Kỷ Sửu (dl 27-11-1949)
Phò loan: Truyền Trạng Trấn - GS Thái Đến Thanh.

Đạo Nhơn THẾ

Chào chư Chức sắc, chào chư nghĩa hữu nam nữ.

Hèn lâu không có dịp về thăm các bạn, nay rất hân hạnh đến tỏ lời cùng chư nghĩa hữu cho được hiểu mọi điều hư thiệt về hiện tại và tương lai.

Các bạn nên thi hành theo Kinh Cảm Ứng của Đức Thái Thượng thì đúng với vai tuồng của chúng ta từ thử.

Bởi Đạo hay đời cũng thế, nếu chánh trị của đời mà không có kinh tế thì cũng chẳng làm gì, bởi vậy nên mới có giặc kinh tế; còn Đạo không có Phước Thiện thì nền chánh trị đạo cũng chẳng đủ sức mạnh đối với thế giới buổi sau nầy.

Các bạn gắng công ra sức gầy tạo hạnh phúc để cho đời chung hưởng thì công nghiệp ấy mới trường tồn. Xưa nay có thấy một vị Thánh hiền nào buổi sanh tiền lo tạo quyền thế lợi lộc riêng cho mình, đến khi quá cố được nhơn sanh sùng bái chăng ?

Trong phần anh em của chúng ta hiện nay đã lãnh một vai tuồng trọng yếu tại thời kỳ nầy, dầu các bạn đã liễu đạo rồi cũng chia phận sự nơi các địa phương để giúp về mặt tinh thần, ủng hộ các anh em làm tròn trách nhiệm.

Còn hiện nơi đây, chư nghĩa hữu nhứt là Đạo Nhơn Cương cùng các em gắng để trọn tâm lúc nầy, bởi máy thiêng liêng chuyển xây cũng tùy theo sở hành mau chậm của các cơ quan trong nền chánh trị đạo. Nếu một cơ quan nào bê trễ thì cả thảy cũng không tiến hóa được. Vậy các bạn khá lưu tâm.

Tôi để lời thăm chung chư nghĩa hữu nam nữ và có lời thăm bửu quyến được bình an.

THĂNG.

TÁI CẦU :

PHỐI THÁNH MÀNG

Mừng chung các bạn, mừng ba bạn mạnh giỏi.

Em lấy làm vui vẻ được thấy anh em lớn nhỏ lúc nầy tận tâm lo phận sự. Trong gia đình phát đạt cùng chăng là do sự thuận hòa làm gốc, còn suy bại cũng bởi sự nghịch lẫn làm đầu. Vậy các bạn có trách nhậm lớn lao liệu phương diễn giải thế nào cho được trên thuận dưới hòa thì lo chi đường tiến hóa.

Lúc nầy các đoàn thể quốc gia trong nước thường để ý đến nền chánh trị đạo Cao Đài là hơn hết. Nhứt là Sư phụ đã nổi danh một vị Quốc Sư trong nước, thì thể thống của Đạo đã lừng lẫy khắp cả lân bang. Anh em chúng ta làm thế nào cho được vui lòng của Bề trên tức tròn bổn phận.

Em có tỏ cùng các bạn đã nhiều điều nên gắng thi hành cho kết quả thì công trình vĩ đại của anh em buổi sau nầy không uổng một kiếp tu khổ hạnh.

Có lời nhắc cùng các bạn đương hành sự ở địa phương phải cẩn thận lọc lừa những kẻ đối phương xen vào phá rối, và lúc nầy mỗi anh em cần phải sưu tầm sách vở của mặt kinh tế ngoài đời để làm tài liệu giúp hay cho sự tiến hóa của ta, gom góp các văn minh của đời mà làm phương văn minh về tinh thần của Đạo.

Lấy theo hành trình chánh trị vật chất mà làm nền tảng chánh trịduy tâm, ấy là phương diệu pháp của Đạo buổi sau nầy. Vậy các bạn nên lưu tâm điều cần yếu thì chẳng có điều chi trở ngại về bước đường phát triển của ta.

Hiện nay, các nước đã chú trọng Đạo Cao Đài là một cơ quan bảo tồn nhơn loại trong vũ trụ càn khôn, ấy là sở định của Đức Chí Tôn khai Đạo tạo đời như các bạn đã biết từ thử.

Em để lời mừng chung các bạn đã được tiến hóa tinh thần khá hơn khi trước, làm thế nào cho trên thuận lòng Sư phụ, dưới được vui vẻ cùng tất cả chư Đạo hữu trong các cơ quan. Ấy là chiếm được phần trọn thắng đó.

Em mừng cho các anh các chị em cả thảy.

THĂNG.