42.- Thượng Trung Nhựt
ID027299 - Chương : 42.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

42.- Thượng Trung Nhựt

42. Trung Tông Đạo, 1-7-Canh Dần (dl 14-8-1950)
Phò loan: Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.
Hầu đàn: Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài nam nữ.

Các em, hôm nay có việc hội hiệp rất đông, vậy anh cũng lấy làm vui mừng mà cho các em hiểu một ít điều về triết lý và cho biết rằng : cả nguyện vọng của các em từ thử đã thấy đoạt thành sự mong ước gần đây. Chỉ có một điều là những hành vi của em nào không giữ được trọn chánh tâm thì khó thấy ngày vui hưởng đặc ân của Chí Tôn ban thưởng.

Các em hiện xem cơ đời đi theo đúng với các lời tiền định thì trách nhậm của các em sau nầy trọng yếu là thế nào ! Nếu chẳng giữ Thánh thể của Chí Tôn cho cao thượng thì làm Tiên Phật tại thế nầy sao được. Vậy, các em cần trau phẩm giá cho tiến hóa thêm lên mới đủ lòng kính trọng của nhơn sanh buổi sau nầy. Nếu nhơn sanh không nương nơi lòng chánh đại ái tuất thì kẻ khốn cùng còn mong nơi nào mà hưởng nhờ chút ân thừa của Chí Tôn chan rưới.

Còn quyền đời cai trị chúng dân mà chẳng có một điểm chánh tâm của các em để vào thì chúng mới tựa theo đâu mà tránh khỏi điều áp bức ?

Ấy là triết lý của Đạo và đời trong buổi đời phục hưng tái lập. Các em nên chú trọng lấy chánh thể của Chí Tôn và mỗi em gắng để trọn tâm làm phận sự cho được phát triển cơ đạo kịp với cuộc biến chuyển của đời. Anh có mấy lời để nhắc các em lưu ý.

Còn vụ em Truyền Trạng Trấn, đã vâng lịnh Quyền Thống nhứt thì cứ việc khởi hành, từ mấy năm về trước cũng thừa lịnh tùng chinh, trải qua nhiều giai đoạn kinh tâm mà cũng đủ đầy can đảm thì trong đất nước của mình còn có chi mà phòng ái ngại. Em cứ tiến đi, có nhiều bạn của em theo ủng hộ.

Ngài Cao Tiếp Đạo bạch : - Thưa Anh Cả, có thể Anh Cả vui lòng cho các em biết phẩm vị của Phối Sư Thượng Sách Thanh.

- À, hôm nay rất bề bộn công việc, còn lớp mật niệm lung tung, anh chỉ có một mình không biết thế nào trở day cho kịp. Vậy để nói tin mừng của em Thượng Sách Thanh, hiện giờ nầy đã được vui vẻ tâm thần, hân hoan trí não hơn các em còn mang mảnh thi hài. Vậy có thời giờ, anh sẽ cho người về tỏ vẻ cùng các em, lại có điều tỏ lời cám ơn anh em đã hoài cảm lo mọi việc của người chu đáo.

Anh có mấy lời đủ phận sự, còn khi khác tỏ nhiều việc tương lai. Các em, nên thường giao thiệp cùng các bậc vô hình thì cũng là dịp vui và hữu ích.

THĂNG.