47.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027304 - Chương : 47.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

47.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung

47. Báo Ân Từ, đêm 9-10-Canh Dần (dl 18-11-1950).
Phò loan: Luật Sự Nhung -Luật Sự Hưởng.
Hầu đàn: Nữ CPS Hương Hiếu và Chức sắc nữ phái.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào Cô Tư và các em nam nữ.

Cô Tư đừng khóc chớ. Bần đạo rất mừng Cô đã trọn tâm dìu dẫn các em nữ phái. Bần đạo rất vui. Cô Tư cứ an tâm, đêm nay Bần đạo nói riêng với Cô Tư, khá để ý.

Từ trước đến nay có xảy ra chuyện bất hòa làm cho Cô Tư buồn lòng, nhưng xét cho kỹ âu cũng là phần kiếp trên bước đường hành đạo. Cô Tư chớ vì đó mà quên đàn em khờ dại còn cần phải nhiều giáo hóa đó nghe. Bần đạo thấy Cô Tư để ý dìu dẫn sắp em thì nơi cõi thiêng liêng Bần đạo cũng được vinh diệu đó chút.

Nè, các em nữ phái,

Các em khá chuyên tâm giồi mài tánh đức để khỏi phụ lòng người chị đã hết lòng lo cho các em đa nghe. Cô Tư ráng trì chí vì nữ phái hiện nay chưa có mấy người.

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Cô Tư cứ an tâm rồi sẽ có người phụ trợ Cô Tư đó.

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

- Em Lễ Sanh Hương Đính và Hương Tình, hai em ráng giúp Cô Tư. Bịnh của em Hương Đính chỉ vì lao tâm mà có, em nên giữ đừng quá suy nghĩ mà bịnh khó lành đó.

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Bần đạo biết em Hương Tình có hơi buồn về chỗ quyền hành bất minh, em khá dằn tâm. Nên nhớ rằng mình làm việc với Đức Chí Tôn chớ đâu làm với phàm thế mà hơn thua chút đỉnh, như vậy có phần hại cho bước đường lập đức đó nghe em.

Em Hương Đính, ngoài giờ làm việc chớ nên để tâm suy nghĩ gì khác, em cứ kiếm đồ mát mà tẩm dưỡng trong một thời gian thì khỏi bịnh chớ chẳng chi.

Cô Tư bạch : - Vụ Ba Tường nó điên.

- Ba Tường tại nói phạm chút ít Thiên điều nên bị hành phạt đó, một thời gian sẽ hết. Để Bần đạo liệu phương giúp cho nó.

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Việc đó Cô Tư khỏi lo.

Các em thơ ký, các em ráng để ý từ bước nghe, các em đang tuổi xanh, sự đời chưa từng lãm, chớ nên vì chút nông nổi mà quên đường lập chí đó nghe. Các em phải luôn luôn nhớ rằng: Các em là tương lai của đất nước và của Đạo Trời. Các em phải ráng trì chí đừng để ngoại vật lôi cuốn mà uổng cho công trình đã ngộ Đạo. Ráng để ý từ lời mà Cô Tư hằng dạy bảo thì mới được, nhứt là phận khuê môn ráng giữ. Có Bát Nương đến dạy các em.

Bần đạo nhượng cơ.

THĂNG.

BÁT NƯƠNG

Em chào hiền tỷ cùng mấy em nam nữ.

Hiền tỷ chớ quá ưu lo mà hao tổn tinh thần. Những việc đã xảy ra đều do phần số của nữ phái, mà nếu em nói thiệt hiền tỷ đã không cố gắng dìu dẫn thì mấy em nữ phái đã xa Đạo cả thảy.

Hiền tỷ ngó lại coi phía nữ phái đã mấy ai biết phận đâu, vì đó mà nữ phái luôn gánh sầu thảm.

Cô Tư bạch : - Lại Viện rất nặng nề mà thiếu nữ anh tài đến giúp tôi.

- Nữ anh tài thì không thiếu, nhưng thiếu kẻ có đức đó thôi. Không chi đâu, rồi đây Lại Viện nữ phái sẽ được tiến triển, điều cốt yếu là các Nữ Khâm Châu, Đầu Tộc phải biết rõ phận sự của họ thì mọi việc đều dễ. Hiền tỷ khá luôn nhắc nhở họ vì phần đông còn thiếu đức mà gây nên điều phản khắc.

Hai em Lễ Sanh và mấy em Thơ ký ráng lo tròn phận sự đa, mấy em nên biết rằng : Có may duyên mới gặp đặng Tam Kỳ Phổ Độ.

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Phải chớ, làm đạo đã không sung sướng mà còn bị khảo đảo tinh thần thì biểu sao chẳng buồn

được. Cười . . .

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Cho mấy em bình thân.

Làm đạo có khổ mới có công, công do khổ hạnh thì mới xứng với cõi hư vô. Như Phật Quan Âm buổi nọ, có bị đời bạc đãi mới đắc vị được. Còn như những bực Chúa Phi thì họ được hưởng gì không ? Có nâu sồng mới biết cơm là ngọc, rồi đây các nhà triệu phú phải đứng nhìn chị em mình mà nhỏ nước miếng đó.

Hiền tỷ có muốn thi không :

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . . . .

- Vậy thì biểu mấy em nó ngâm trước bài “Chín vị Tiên Nữ” cho em nghe đa. (Lễ Sanh Tình ngâm). Ngâm cho hay, hay đó, được, mấy em thường đến ngâm thi vui quá ! Để bây giờ em cho hiền tỷ và mấy em bài thi nối văn.

THI:
Gót ngọc đài vân còn rõ dấu,
Hương đưa chẳng chút bợn nhơ sầu.
May duyên gặp được người tri kỷ,
Nhớ buổi xa nhau đổ lụy châu.
*
Lụy châu đổ thương người lữ thứ,
Chốn phồn hoa vẫn giữ thanh bần.
Chẳng vì gót ngọc phân vân,
Mảng lo cho kẻ thế trần lâm nguy.
Thương đồng chủng lâm ly giọt ngọc,
Luống vì đời phải nhọc thân mai.
Tuyết sương bủa giá đâu nài,
Vì đâu sanh chúng ra ngoài phòng khuê.
Mong sớm tối mau về chung cõi,
Chốn Bồng Lai học hỏi Diêu Trì.
Mảng vì chút phận nữ nhi,
Phải đem thân liễu sánh bì cùng nam.
Giữ cho khỏi thân phàm ô trược,
Làm gương soi dẫn bước quần thoa.
Đem thân làm món chung hòa,
Đỡ nâng bốn cõi sơn hà cũng tay.
Chớ khá để râu mày khi mặt,
Mà cũng đừng khe khắt tâm trung.
Tam tùng Tứ đức bồi vun,
Rạng danh gái Việt qui phùng vạn bang.

Hiền tỷ biểu mấy em ngâm thử. Hiền tỷ có hiểu ý bài đó không ?

Cô Tư bạch : - . . . . . . . . . .

- Thôi, để bữa khác em giải giùm cho.

Bài đó là phần của hiền tỷ và chung cả mấy em nữ phái.

Để em còn phải nhượng cơ cho Bà Tiên thứ bảy nữa chớ. Đó, Bà Tiên muốn nói gì thì nói đi.

THĂNG.

THẤT NƯƠNG

Em xin chào hiền tỷ và các em nam nữ.

LỄ đức dung hòa nam tợ nữ,
Giữ gìn khép chữ đứng anh thư.
Lạc Hồng nhớ thuở đường thi cử,
Nhớ nét thêu xưa để đến chừ.

Mấy em kiếm phương hiểu ý. Hiền tỷ chỉ cho mấy em.

Đã hèn lâu chị em vắng dạng vì bổn phận của em phải ở nơi cõi Phong Đô đặng độ rỗi các chơn hồn bị sa đọa, nên chẳng thường đến như chị Bát Nương được. Điều đó, hiền tỷ biết cho em.

Em cũng thương đoàn nữ phái lắm chớ, nhưng chỉ vì chút bổn phận mà em ít chuyện vãn với mấy em của em. Mấy em cứ tới hầu nghe Bát Nương sẽ luôn luôn giáng dạy.

Còn em phải bận việc nên không dám hứa trước với hiền tỷ. Vậy luôn đây, hiền tỷ cho phép em nói chuyện cùng mấy em của em.

Nè mấy em, phận nữ phái đáng ra thì khuê môn bất xuất, nhưng vì lẽ toàn nữ phái của mặt địa cầu đều bị bả văn minh mà làm cho họ mất hết bản tánh. Nên mấy em được Diêu Trì Cung ban ơn huệ cho lập mà dìu dẫn lần nữ phái qui hồi cựu đức.

Vậy mấy em ráng nhớ tự mấy em phải làm nên gương mẫu trước thì mới mong dìu dẫn được các bạn của mấy em đó.

Mấy em phải ráng chịu khổ hạnh trong một thời gian, ví như mấy em đã quên hẳn mình là chính mình. Có vậy mới thâu được kết quả tốt đẹp đó nghe mấy em. Mấy em đừng dòm ra ngoài thế mà se sua thân phận cho thất phận đó nghe.

Mấy em phải coi mình là người của sanh chúng thì mới đặng, phải hy sinh quên mình thì mới trọn lẽ thương yêu. Mấy em cũng nên biết vì thiếu sự thương yêu mà mấy em phải đầu thai làm nữ phái đó.

Thôi, em còn công việc phải đi, hiền tỷ thứ lỗi cho em. Mấy em khá nhớ. Chị phiền mấy em nam phái quá. Mấy em vui lòng chị nghe.

Chị xin kiếu.

THĂNG.