61.- Cao Thượng Phẩm - Diêu Trì Kim Mẫu
ID027318 - Chương : 61.- Cao Thượng Phẩm - Diêu Trì Kim Mẫu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

61.- Cao Thượng Phẩm - Diêu Trì Kim Mẫu

61. Trí Huệ Cung, đêm 7-1-Tân Mão (dl 12-2-1951).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào Hộ Pháp, mấy em.

Tiếp Đạo ráng nâng loan cho Phật Mẫu giáng dạy nghe. Cười ... Viết không quen nên viết chậm. Hộ Pháp và em để mắt đọc kỹ lưỡng.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mụ mừng các Thiên mạng. Hộ Pháp, xin nghe :

Từ Vô Cực vào trong giới cảnh,
Mới để tâm so sánh Tiên, phàm.
Chẳng từ ô trược dương gian,
Vì thương trẻ mới băng ngàn viếng thăm.
Vâng Thiên sắc độ phàm thoát tục,
Đóng Phong đô, giải ngục đọa đày.
Máy linh cơ tạo nơi tay,
Giác mê cứu đám lạc loài nguyên nhân.
Nên ôm rải hồng ân khắp thế,
Bỏ ngôi linh gươm huệ trau giồi.
Cõi Thiên định vị phân ngôi,
Vạn linh gặp hội phục hồi thiện duyên.
Con đã nắm lái thuyền Bát Nhã,
Đủ quyền hành giải quả diệt căn.
Nguyên linh dầu đặng cao thăng,
Nơi Cung Trí Huệ làm đàng thiện duyên.
Từ khi sợ để khuyên buổi trước,
Nay duyên may mừng đặng con nên.
Chừ nay đã toại thửa nguyền,
Độ sanh vững nắm Chơn truyền Chí Tôn.
Đã thấy nẻo Thiên môn rộng mở,
Hội Long Hoa rỡ rỡ soi đời.
Nhập vào Thiên Hỷ an nơi,
Cõi Thiên, cảnh tục, một vời không xa.
Con đã biết quyền già cùng trẻ,
Mạng Chí Tôn đã để đủ phương.
Cứu nguy độ khổ là thường,
Vì rằng Bát phẩm chơn hồn Mụ sanh.
Hễ là MẸ quyền hành dạy trẻ,
Con đừng lo mạng thế thi phàm.
Huyền linh MẸ chịu phần cam,
Ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn.
Độ cho hết các hồn địa giới,
Độ vong linh từ ngoại càn khôn.
Cửa linh cắm phướn Chiêu hồn,
Độ trong cửu nhị nguyên nhân nhập trường.
Các tộc chủng còn đương tìm ngõ,
Soi huệ quang cho rõ cửa Thiên.
Máy linh để sẵn diệu huyền,
Giải căn đợi kẻ hữu duyên định phần.
Con nên vui phận an thân.

Tiếp Đạo, đọc lại cho toàn nam nữ con cái của Mụ, rằng Mụ để lời mừng chung chúng nó.

THĂNG.