62.- Đức Quyền Giáo Tông - Thanh Sơn Đạo Sĩ
ID027319 - Chương : 62.- Đức Quyền Giáo Tông - Thanh Sơn Đạo Sĩ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

62.- Đức Quyền Giáo Tông - Thanh Sơn Đạo Sĩ

62. Văn phòng Trung Tông Đạo, đêm 15-1-Tân Mão (dl 20-2-1951).
Phò loan: Tiếp Đạo - GS Thái Đến Thanh.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Anh mừng Cao Tiếp Đạo cùng tất cả các em nam nữ.

Hôm nay các em hội đông đủ, một dịp ít có được như vầy, nên anh giải rõ quyền Hành Chánh cho được am hiểu mà thi thố cho chu đáo bổn phận một vị Chức sắc của nền Đại Đạo.

Hành Chánh là gì ? Hai chữ ấy không lấy chi làm mắc mỏ, nên hiểu lý thường thức như vầy :

Hành Chánh là một việc công chánh mà nói làm việc chung cho tất cả tôn giáo hay là làm việc chung cho quốc gia, chớ không phải làm những việc cho phần cá nhân của mình, xem như công chức ngoài đời.

Một vị quan trường đến trấn nhậm nơi nào mà dân chúng kính mến thương yêu, quan trên đủ lòng tín nhiệm giao phó nhiều trách nhiệm trọng yếu mà thật hành phận sự được vẹn toàn, ấy là làm việc chánh đó.

Còn một vị nào đến lãnh phần cai trị trong địa phận nào mà không cảm hóa được dân chúng, trái lại làm mất tín nhiệm đối với dân, lại khi mạng lịnh của bề trên phó thác thì trái với hai chữ Hành Chánh.

Hỏi dân tình có làm gì để cho các em hiểu lấy Đức Chí Tôn đã lắm nhọc nhằn mỗi khi giáng trần khai đạo, là một phen đời tàn diệt nên mới có biến thân hạ thế cứu đời ?

Các em tự hiểu mình là một bực thiêng liêng tại phàm đặng thêm cao địa vị.

Hôm nay, các em cũng có ý vui mừng cho bổn phận của mình đã được đi trên con đường dị tục thì mọi sự hành trình phải làm thế nào cho ra vẻ phi thường, ấy mới cao hơn thiên hạ.

Vậy các em nên lưu tâm, từ đây bước hành vi của Đạo sẽ tiến lên gấp bội, các em gắng để tâm thêm nữa.

Anh mừng các em nam nữ.

Còn việc cầu xin đạo hiệu thì để Thanh Sơn Đạo Sĩ về dạy cho.

Anh rất vui cho các em.

THĂNG.

TÁI CẦU :

THANH SƠN ĐẠO SĨ

Chào Chánh Đức, chư môn đệ, chư hiền hữu, chư hiền muội.

Một dịp rất hay, Bần đạo được thêm nhiều người chung lo cơ chuyển thế, mà chư hiền đồ đã cố tâm làm phận sự từ thử, lẽ thì Bần đạo sẵn lòng ký gởi một danh từ cho mỗi vị để làm dấu tích trong sự trau giồi tâm lý hằng ngày, nhưng chư môn đồ còn phải lập lại Bản Thông qui cho kỹ càng rồi đệ lên cho vị Chủ trưởng của chư hiền đồ đồng ý kiến.

Bần đạo hạn nhượng lại đêm mai.

Chủ trưởng là ai ? Chư hiền đồ nói thử.

- Ngọc Chánh Phối Sư, còn bên nữ phái đã có lời Nhị Trấn Oai Nghiêm chỉ rõ, nhưng vì lòng ái mộ nên để Bát Nương đến lấy tình chị em mà đặt để cho mỗi người một đạo hiệu.

Hỏi lại Bát Nương hay là đêm mai luôn cuộc.

Bần đạo rất mừng cho nước nhà của chư hiền đồ đã vì Đạo mấy năm thật là rất đáng.

Bần đạo ước mong sao chư hiền đồ gắng trọn tâm lo cho vẹn tròn phận sự đối với đời cùng Đạo buổi gần đây.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.