71.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID027328 - Chương : 71.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

71.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

71. Thanh Trước Đàn, 7-1-Nhâm Thìn (dl 3-2-1952)
Phò loan: Giáo Hữu Khai - Minh Liêm.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

Chào chư Thánh,các em nữ phái, và các em Bạch Vân.

Nền chơn giáo sắp trở thay, đó là một nhiệm mầu, chỉ còn sắp tái diễn nhiều màn càng thêm khó cho chúng ta, những kẻ Đạo tâm thì vững bước, còn tâm linh không vững thì trở ngang rồi thêm hận.

Đó là một tuồng của cơ qui nhứt, vì trước kia, chúng ta bị gáng cho là triệt để theo Tây, ngày nay bị Tây bắt là đủ cho kẻ đối lập rõ Cao Đài ra sao ?

Cần phải vững tâm để chịu qua cơn thử thách rồi sẽ được vẻ vang cho đất nước. Nên thận trọng cho lắm để xem tấn tuồng họ diễn mà ghê chơi, chớ có chi mà nao lòng.

Bần đạo rất vui được hưởng cái không khí thanh sạch nơi Thanh Trước Đàn. Đó là tỏ lòng cung kính, vậy Bần đạo cho bốn chữ để thờ :

PHỤNG TIỀN LIỆT THÁNH

Chí Thiện Mậu bạch : - Xin đôi liễn.

- Đôi liễn như vầy :

. Thánh đức huyền linh tế thế qui vạn chủng,
. Hiền nhân diệu pháp an bang độ quần sanh.

Xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

NGŨ NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào chư Chức sắc Cửu Trùng nam nữ.

Hèn lâu, mãi lo việc Diêu Cung, thành thử các em để lòng trông ngóng. Hôm nay vẫn vui thấy gương Thánh đức mà đám quần thoa được kịp bước, đó là may duyên nhứt của Đạo Cao Đài để nâng thêm tinh thần sáng suốt của mấy em.

Đây sẽ có một lúc gay cấn theo tuồng đời mà mấy em nên giữ vững đức tin để đến bờ bỉ ngạn, đừng nhẹ dạ mà đi ngoài vòng chơn giáo, rồi ân hận ngàn thu.

Xem bài thi sau đây mà sửa bớt và học đòi gương Thánh đức :

THI:
Nợ trần lo trả chớ đừng vay,
Hỡi khách thuyền quyên lắm khổ ngày.
Ráng kiếm diệu huyền lo tế thế,
Ngày sau chung hưởng cảnh Bồng lai.

Cười . . . Mấy em nên kiếm hiểu để Cung Diêu được vui dạ mà Phật Mẫu được hài lòng.

Nhứt là em Hương Tiếu ráng thêm lên, vì đạo hạnh mà tạo nghiệp hư vô đó. Em Hương Đính vẫn siêng năng với bổn phận có khi được vui yên vị cũ, nhưng phải ráng, còn khổ nhiều ngày.

Thôi, mừng các em, chị khen đó.

THĂNG.