72.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID027329 - Chương : 72.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

72.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

72. Thanh Trước Đàn, 24-2-Nhâm Thìn (dl 19-3-1952)
Phò loan: Giáo Hữu Khai - Minh Liêm.

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

THI:
Cờ vàng phưởng phất chốn hiên Tây,
Đạo đức cao thâm trổ hiệp nầy.
Thánh chúa kiêng oai người nước Việt,
Thành công cộng hưởng buổi sau đây.

Cười . . . Đương vân du hạc nội, xảy thấy đàn, ghé thăm các hiền đệ nam nữ, để có đôi lời chỉ giáo về lúc cơ đồ thay chiều đổi cảnh mà các hiền đệ mãi phập phồng trong dạ.

Đó cũng là ý hay để xem tuồng chớp nhoáng rồi tìm nguyên căn mà bước cho vững, hầu định quốc an dân. Các hiền đệ ráng noi chí Trương Lương mà trở nên soái tướng của đời loạn lạc.

Giống Tiên Rồng kỳ nầy mở lại cho nòi giống Lạc Long lập đời thượng cổ để đem chủng tộc đến chốn an vui mà trót cả 80 năm nô lệ.

Lửa giặc bên ngoài nay nghiễm nhiên thành cơ cứu khổ do máy Thiên cơ dĩ định, sức phàm khó tránh qua. Còn nội bộ thêm phần đặc sắc, bề trái thì vầy, bề mặt lại khác. Đó là mưu thâm bất khả thâm.

Các hiền đệ vững tâm mà xem cuộc đời sẽ biến thiên rồi nền Đạo được cao thâm, chừng ấy chỉ còn đôi phần cộng lạc vì thiếu đức tin và đạo hạnh.

Minh Tu bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đó là cơ tạo đoan sắp bày thế cuộc, chưa chắc là chi, nên sợ bên ngoài cũng còn ai kia chớ không phải riêng một nhóm.

Cười . . . sẽ diễn tận tình gần đây xem mà lên ruột, nhưng không sao mà hại. Thôi xin kiếu.

Bạch : - Xin Ngài cho biết quí danh.

- Đông Phương Sóc.

THĂNG.

TÁI CẦU :

NGŨ NƯƠNG Diêu Trì Cung

Mừng các em.

THI:
NGŨ trong Thánh đức vẽ nên rồng,
NƯƠNG bóng từ bi cá hóa long.
DIÊU đức trâm anh gương nữ kiệt,
TRÌ trai giữ giới độ non sông.

Các em ráng sao cho cao đạo hạnh, chớ thỏn mỏn ngày qua tội nghiệp cho kiếp trần đeo thêm khổ phận mà sau đây còn hối hận ăn năn.

Chị rất tủi khi đã được lịnh Cung Diêu để dẫn giáo mấy em, rồi lần lượt đìu hiu thêm thẹn. Để chị nhắc nhở thêm về phương tu phải trau tâm. Vì những phương ích kỷ có thể nó đưa các em đi đến chỗ thất tâm. Vì Đạo là lẽ chánh chơn để hướng dẫn quần linh sau nầy yên ngôi vị cũ. Còn lối tu hành phải từ từ mà tiến, không nên quá mà cũng không nên thối chí, hễ tu hành thường chịu nhiều cơ khảo mới thành nên địa vị cao siêu.

Thôi, ráng cho nên phận để Phật Mẫu buồn lòng thêm có tội.

Ông Thánh Thượng Mía Thanh nhắn giùm mắc bận việc theo cùng Đức Quyền Giáo Tông nên không về được, hẹn khi khác.

Xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

THANH SƠN ĐẠO SĨ

Chào các đệ tử Bạch Vân.

Thuyền gần bến để độ khách trần lúc tai nguy, còn cơ thoát khổ gần ngày để cho khách trần một bài kinh nghiệm. Đạo mầu huyền bí cao sâu là phương cứu khổ. Còn nhứt là thói tệ của đời, là mong chiếm cái hư vị để hãm mình vào nơi tội lỗi.

Vậy mà trong cửa Bạch Vân lại có kẻ hám công danh cùng lợi lộc mà quên kiếp luân hồi, để trở nên địa vị, rồi ăn năn rất muộn.

Đời sắp biến lắm lúc đi đến chỗ diệt vong mà vẫn còn bôn xu trên đường danh, rồi ôm cái danh ấy trở về lãnh thêm cái đại tội.

Thử hỏi nơi Bạch Vân, ai còn nhìn đến để mở cửa mà đón mừng.

Khổ cảnh màn đời sắp cận, không lo để vui toại, lại còn vương lấy nghiệp trần, khó đến nơi vinh hiển. Đó là bổn đạo Bạch Vân.

Ráng đừng làm khổ tâm cho thầy nơi động.

Các con nữ phái cũng vậy, phải hết tâm trọn trung và vững lấy đức tin, sẽ thắng lợi cho tiền đồ trong cơn lập quốc.

Đây sẽ diễn tấn tuồng mà ngũ châu kinh địa mới rõ mặt thư hùng Nam Việt. Cười . . . Nhắn nhủ các đệ tử nên kiên tâm và xem lợi danh như trò ảo mộng thì mới trở về thầy đặng.

Bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

- Rõ ràng như vậy, nhưng cơ thử thách để sau nầy chọn kẻ hiền tài cứu nước, giúp hay cho Đạo.

Kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mụ mừng các con.

Hèn lâu nơi cõi vô hình mãi trông đám nữ nhi được cao thăng đạo hạnh. Mụ rất buồn lòng cho nhiều đứa quá luyến trần rồi cam chịu khổ. Cả một kiếp sanh chẳng phải mau được, vì chịu luật luân hồi vay trả với cơ Đạo.

Dầu cho đến bực La Hán còn phải tá trần hầu lập thân để mong thành chánh quả. Còn kỳ ba là cơ Đạo của Chí Tôn ân xá mà nếu còn nhẹ tâm tánh, khó mong đoạt vị, phải chuyển ít nữa là đôi ba lần mới mong về Cung Diêu được đó.

Các con ráng thế nào cho nên người đạo hạnh hầu một ngày kia Mụ đón rước nơi Cung Diêu mà còn phải mừng rỡ mới là cao địa vị đó.

Mụ mừng cho đám nữ nhi hiện thời chịu phần huấn luyện của Ngũ Nương cũng có phần khá lắm nhưng chỉ một ít, còn lại cầu vui thôi, chớ được trọn hết thì Mụ có lo chi.

Thôi, Mụ ban ơn cho toàn nam nữ.

THĂNG.

TÁI CẦU :

LỤC NƯƠNG

THI:
HUỆ trắng hương thơm đẹp vẻ Xuân,
Trời Nam hạc múa để tin mừng.
Rượu đào thưởng nguyệt dân Hồng Lạc,
Vất vả qua rồi sắp đến Xuân.
*
Xuân sắp đến là Xuân tươi trẻ,
Cuối năm nầy bóng rẽ đông tây.
Hiệp nhau dưới gót một Thầy,
Nhà Nam gặp Đạo trổ mày vạn bang.
Khá tỉnh thức nhớ đàng nhơn nghĩa,
Để gieo tràn khắp phía giống xinh.
Dân Nam là gốc hòa bình,
Cao Đài đạo cả kéo binh đại đồng.
Chị xin khuyên khá trồng cây ngọt,
Cho đời ăn để bớt thương đau.
Công bình bác ái giữ đầu,
Làm gương độ chúng giữ mầu Chí Linh.
Ấy là bước thanh bình chủng loại,
Cả nhơn sanh nhờ đoái Đài Cao.
Khá tròn đức hạnh động đào,
Cứu cho thiên hạ được mau đại đồng.
Lấy câu nhơn nghĩa mà đong.

Đó, chị đến chung vui có bấy nhiêu.

Chị mừng chung hết thảy.

Chị kiếu.

THĂNG.