74.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027331 - Chương : 74.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

74.- Bát Nương Diêu Trì Cung

74. Thanh Trước Đàn, 14-8-Nhâm Thìn (dl 2-10-1952)
Phò loan: Giáo Hữu Khai - Minh Lương.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào chư Thánh, mấy em Chơn Thung, Chơn Công, Chơn Như. Còn em Hương Mây chưa có đạo hiệu, hãy nhờ ông Nhị Thiên Đường xin giùm cho, căn phần có sẵn. Mấy em bình thân.

Đêm mai là đúng Lễ Diêu Trì, mấy em ráng cầu MẸ về có việc vui nghe.

Từ lâu vắng giáng cơ chỉ bảo để các em buồn lòng, nên nay dầu bận việc Cung Diêu cũng ráng về kẻo nhớ mấy em nơi thế tục, mãi đeo sầu sự khổ não mà khó tầm phương giải khổ, chỉ có mượn đạo đức để tiêu sầu và giải khổ, đó là phương thuốc kim đơn vậy, chẳng chi hay hơn là thọ khổ rồi mới mong giải khổ, ấy là luật hư vô đã định cho các em đó.

Còn hơn nữa, mấy em cũng là chìa khóa để mở cửa từ bi dìu dắt phái nam đó. . . . . . . .

TÁI CẦU :

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Chào chư Thánh, chư đệ và mấy em nữ phái.

Vận nhà Nam sắp có mòi để cho con cái của Đức Chí Tôn cộng hưởng, rồi đến việc nội dung còn thêm rắc rối vì những kẻ cố tâm hại Đạo sau nầy mà khó cho Đạo đó.

Còn hiện giờ nầy, máy Thiên cơ đã thuận chiều để xây chí hướng mà làm cho cái đất nhỏ nầy trở nên quí địa, cả các nước để chơn đến mà nhờ cứu độ. Vậy các em phải lo phương nhứt là bác ái, dầu cho thế nào cũng đủ sức dắt dìu, đừng bỏ rơi, cũng tội nghiệp.

Bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

- Tại Thiên cơ, để chờ đến khi có dịp mới thấy con nhà Đạo đã đủ đức thương yêu và bảo tồn, dầu cho các sắc dân nào cũng vậy, phải khoan dung và đại lượng. Em là đệ tử Bạch Vân sao lại thiếu thương yêu và quá nóng, dầu khổ mà sau nầy chúng sợ thì hay chớ sao đâu. Khổ có một than, đây sẽ còn khổ hơn nữa mà chớ.

Minh Lương bạch : - . . . . . . . . . .

- Phải coi sự khổ ấy là thường tình, mà phải có chí quân tử mới được. Cười . . . Đời phải có vậy Đức Chí Tôn mới khai Đạo độ những kẻ phá Đạo và hại giống nòi. Đó, em ráng kiếm hiểu, phải vậy không ?

Đây sẽ có trận giặc thứ ba rồi mới biết Cao Đài là quân tử, ai thiếu đức thì khó làm anh cả của nhơn loại được.

Em Minh Lương bớt chút, đừng quá bi quan.

Thôi, cám ơn chư quí vị.

THĂNG.

TÁI CẦU :

THƯỢNG MINH THANH

Chào mấy em nam nữ.

Muốn có ngọc phải mò sâu đáy biển, còn muốn được vàng phải đi tận non cao. Nếu muốn hiểu thông đạo lý, cần phải ráng siêng năng hầu đàn nghe dạy, chớ không phải đến mà ngay giò để ngủ như em M. và H. rồi động đến là hỏi lẩn thẩn thì uổng lắm nghe hai em, bộ nạnh người ta rồi mình hiểu được hay sao ?

Màn Đạo lúc nầy có chiều lắm, sẽ có người cậy tới Hiển Trung ra lo các việc mà Đạo vẫn được ảnh hưởng chung cả các cơ quan của Đạo.

À Mậu, ráng dạy lại Phước Thiện mình, mấy lão lợi danh ráng bỏ lần để theo kịp với người ta mà chung hưởng, đừng để rồi đây bị khổ cũng vì tiền bạc mà nên, hiểu chưa ?

THĂNG.