75.- Ngũ Nương Diêu Trì Cung
ID027332 - Chương : 75.- Ngũ Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

75.- Ngũ Nương Diêu Trì Cung

75. Thanh Trước Đàn, 1-9-Nhâm Thìn (dl 19-10-1952)
Phò loan: Giáo Hữu Khai - Minh Liêm.

NGŨ NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào chư Thánh nam nữ, các em nữ phái, các em Bạch Vân.

Bao phen để bước đến Thanh Trước Đàn, nhưng hềm nỗi chánh kiến chưa đồng, trí thức nữ lưu lại kém, nên phần học hỏi đã ngưng đôi chút.

Đó là hình phạt của mấy em nữ phái đó.

Biển lặng gió êm, thuyền từ xông lướt để tìm rõ nguyên lý của tánh đức và chơn tâm của kẻ mến Đạo ưa mùi âm chất, cũng nên trao đổi tánh đức thờ ơ để rước vào lòng một mối Đạo cao thâm vi diệu mà tròn một kiếp sanh cũng chưa bao lần gặp đặng, chỉ may duyên được ngộ Cao Đài nên gắng tâm trì chí để đoạt vị vô vi.

Chị lúc nọ cũng tâm phàm xác thịt như mấy em ngày nay, nhưng nhờ ở đức giồi trau học Đạo và mảng say mê tâm đức nên mới được đắc quả buổi nầy.

Nương bóng Đạo tạo bề hạnh phúc cho kiếp trần ai để mong giải khổ nghiệp thì quả căn đã sạch đó. Đường Thánh nên gắng lần dò, nẻo tà nên xa lánh, bợn tục khá lui chơn, nẻo Tiên nên để bước, tánh phàm nên rửa bớt để đem sâu chí Thánh đặng trau gương quí báu của kiếp nữ lưu, sau nầy khỏi thẹn cùng bậc má hồng sanh ra trong cửa Đạo.

Các em để ý nghe, chị cho một vần thi, rồi kiếm hiểu để rửa bớt tánh phàm.

THI:
Phàm trần khá lánh cõi nhơ danh,
Muôn kiếp trau thân phải chí thành.
Để đức dìu tâm nên đức cả,
Học đòi đạo hạnh giữa Thiên thanh.

Mừng các em.

THĂNG.


(tiếp theo trang 232 : Bài Thánh Ngôn của TSĐS)

Còn các em cầu xin đạo hiệu, đọc thông qui :

Thái Khí Thanh, Bần đạo đặt danh cho là Thiện Bửu, đem giống lành của Cao Đài mà làm vật quí báu cho nước Trung hoa.

Thái Chấn Thanh: Thiện Cường,

Thượng Thoại Thanh: Thiện Chiếu,

Thái Đê Thanh: Thiện Đạt,

Thái Bộ Thanh: Thiện Hảo.

Bần đạo mừng chung chư môn đệ. Cám ơn Chánh Đức.

THĂNG.