77.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027334 - Chương : 77.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

77.- Bát Nương Diêu Trì Cung

77. Đêm mùng 8-5-Quí Tỵ (dl 18-6-1953)
Phò loan: Thừa Sử Phước - Chí Thiện Mậu.

BÁT NƯƠNG

Chị mừng mấy em.

Lời hứa hôm nọ, chị có đến xin cho Phủ Từ họ Phan cùng với Đức Quyền Giáo Tông nhưng không được vì Ngài có việc, nên chị xin lại chư Thánh mà em muốn hôm nọ.

Vậy chị xin nhượng cơ cho người.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Chào chư Chức sắc và mấy em.

Vì lời Bát Nương nên đến giúp cho Phan Phủ Từ một đôi liễn đối để kỷ niệm :

. PHAN thừa phùng vũ tác nhân qui tông phái,
. PHỦ nghiệp trường văn duy đức miếu đường phong.

Xin sửa lại là : định đường phong, vì tiếng miếu đường không thể dụng vào một tông phái.

Phước bạch : Xin để đọc lại hầu Ngài nghe coi có đúng không ?

. Phan thừa phùng vũ tác nhân qui tông phái,
. Phủ nghiệp trường văn duy đức định đường phong.

- Phải.

Phước bạch : - Xin Ngài cho biết quí danh hầu chúng em xin đáp lễ.

- Cũng là Phan Phủ chớ chẳng lạ mà. Vậy xin chào mừng chung. Xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

BÁT NƯƠNG

Phước bạch : - Mấy em đã được câu liễn đối rồi, nhưng e rằng điển yếu, viết có chỗ sơ suất chăng, vậy xin Bà xem qua giùm.

- Mấy em vẫn có lòng chung lo như thế là đầy đặn tinh thần, người phò loan tinh thần xuất trọn vẹn nên đôi liễn có khí tiết của một gia phong, có hấp dưỡng văn biên võ lược. Chỉ có điều chưa thoát một kiếp của bậc anh hùng mà từ lâu vẫn còn di hận, nên đôi liễn của người phải vậy.

Chị xin nhượng cơ cho Ngũ Nương.

THĂNG.

NGŨ NƯƠNG

Chị mừng chung các em.

Phước bạch : - Theo lời Bà Bát nói thì ông Thánh cho đôi liễn vẫn còn chưa thoát nỗi di hận, thì em e ra câu liễn có chỗ chưa thoát.

- Phải đó, nhưng vậy mà chẳng hệ gì, được lắm, chị lấy làm kính phục, chớ chẳng phải bị trệ đâu.

Phước bạch : - Vũ, có phải là văn vũ hay vũ nghệ chăng ?

- Phải, vũ là võ, trong bài văn cứ để là vũ, nhưng khi viết lên bảng là võ.

THĂNG.