79.- Nhàn Âm Đạo Trưởng
ID027336 - Chương : 79.- Nhàn Âm Đạo Trưởng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

79.- Nhàn Âm Đạo Trưởng

79. Thanh Trước Đàn, 29-11-Quí Tỵ (dl 3-1-1954)
Phò loan: Giáo Hữu Khai - Trí Đoạt.

NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG

Chào chư sĩ.

Đã bao phen học lấy Đạo mầu thì duyên hội ngộ vui trong huyền pháp. Ấy là một điểm chơn linh nơi cõi hư vô mới mong hưởng được.

Hôm nay Thánh đạo đã phô bày vạn quốc, nên những trang thức nghĩa dìu đời thì bao giờ cũng ảnh hưởng vào nơi diệu lý. Cười . . .

Màn đời thêm khổ, mà gánh Đạo càng thêm nặng oằn. Vậy để xem qua một ngày kết quả đem lại một vinh hạnh cho đệ tử Bạch Vân vui dạ.

Đời ít kẻ tìm hiểu lý cao siêu của nó nên không vội đem thân dưới bóng Cao Đài thì rất uổng.

Đạo là đường giải khổ, đời là chỗ giam hãm con người đi đến nơi tội lỗi. Đức là rèn trau âm chất, Tài là buộc lấy danh nhơ, công phu là sánh với Thánh hiền, quyền lợi là chôn sâu nơi bể thảm, kinh kệ đưa linh hồn trong sạch, thế lực hại tục lự hư danh, đức tài hỏi ai rõ thấu chánh chơn mà tìm đến nơi bỉ ngạn. Vui những cảnh phồn hoa rồi phải chịu ngàn năm đau khổ. Buồn chi cửa Đạo lại không chịu lần dò, để đến nỗi rồi đây ôm hận. Cười .

Công quả là nghiệp tạo đầy hạnh phúc, nẻo hư danh sẵn chực kẻ vô duyên, đường lợi lộc chóng đưa người về dị lộ. Cười . . .

THĂNG.

TÁI CẦU :

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào mấy em Bạch Vân.

THI:
BÁT bửu còn ai chẳng quí mà,
NƯƠNG đời dạy Đạo lắm công ta.
DIÊU đường chỉ ngõ đâu nên nỗi,
TRÌ chí trì tâm vẫn một nhà.

Cười . . . Để thiếp cho một bài trường thiên sẽ kiếm hiểu.

Vui đạo đức ấy trang quân tử,
Vui bạc tiền rõ bực tiểu nhân.
Mấy ai biết được thiệt hơn,
Gìn tâm chí Thánh sẽ hơn diệu huyền.

Vui công quả tiền căn âm chất,
Vui rượu trà sẽ mất ngôi xưa.
Mấy ai biết đặng nên chừa,
Mới mong hồi được vị xưa mới mầu.

Vui kinh kệ tạo đầy phúc hậu,
Vui ngang tàng chớ thấu lẽ minh.
Mấy ai thấu đặng tâm tình,
Để nương cửa Phật biết mình vị lai.

Vui non sông là đường thoát khổ,
Vui mèo đồng ấy rõ vạy tà.
Mấy ai biết thấu tránh qua,
Tìm nơi Phật tánh để xa cõi trần.

Vui chánh nghĩa vui hoài không thẹn,
Vui bạo hành là kẻ giả tâm.
Mấy ai trở bước sửa lầm,
Đặng hầu vạch nẻo tri âm diệu mầu.

Vui đức tốt khỏi hòng hổ mặt,
Vui lường công đó mặt ít tu.
Mấy ai biết chữ công phu,
Đon đường phải tạo, bôn xu ngặt là.

Cười . . . Thôi thiếp mừng chung chư hiền.

Xin kiếu.

THĂNG.