103.- Thanh Sơn Đạo Sĩ - Thượng Trung Nhựt
ID027360 - Chương : 103.- Thanh Sơn Đạo Sĩ - Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

103.- Thanh Sơn Đạo Sĩ - Thượng Trung Nhựt

103. Báo Ân Đường Kim Biên, 3-3-Bính Thân (dl 13-4-1956), Hợi thời..
Phò loan: Giám Đạo Lợi - Lê Văn Thoại.
Chứng đàn: Hộ Pháp, Bảo Đạo.

THANH SƠN ĐẠO SĨ

Bần đạo xin chào Hộ Pháp, Bảo Đạo và chư hiền nam nữ.

Thấm thoát nền Đại Đạo khai nơi Tần quốc đã 30 năm. Ngày ấy chính Chí Tôn sai Hộ Pháp đến để gieo hột Thánh cốc. Từ ấy những nay thì các tay chấp chánh Đạo quyền nơi nầy không tô bồi thêm, trái lại làm cho phân chia tâm lý.

Cớ ấy là do chỗ ham quyền trọng vị. Các Chức sắc Thiên phong lãnh Thiên mạng nơi mình không làm xong phận. Ngôi thì ham, quyền thì muốn, mà hành động cho xứng lại không. Thử hỏi họ vưng Thiên mạng đến để làm gì kia chớ ?

Họ phải cho xứng phận là anh, thầy để gần gũi nhơn sanh, chia việc đau, an ủi điều khổ.

Hôm nay Hộ Pháp đã đến thì cả Chức sắc Thiên phong phải ráng thiệt thi hành quyền của mình, hư thì bỏ, nên thì để, rửa ráy Thánh thể Đức Chí Tôn cho nên hình. Vậy khá liệu lấy.

Có Quyền Giáo Tông đến.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Phò loan : Hộ Pháp - Bảo Đạo.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua chào mấy em.

Khi nãy, Đức Thanh Sơn có ý khuyên mấy em gắng công hành đạo. Chính Qua cũng phải nhìn nhận rằng, mấy em thiếu kém công nghiệp cùng Đạo.

Mấy em nam nữ đã thấy rõ vì lẽ nào mà Chưởng Đạo Nguyệt Tâm đã từ bỏ chức vụ và mấy em từ thử hay chăng ?

Mấy em nhớ lại coi, từ khi Phong Chí nắm quyền đến nay, sự nghiệp Đạo đã hư hoại thế nào !

Thì cũng do nơi bội phản Hộ Pháp và anh em giành quyền mà sanh ra rối loạn.

Qua nói thiệt cùng mấy em rằng, vì hổ thẹn ấy mà Chưởng Đạo từ chức hủy bỏ Hội Thánh Ngoại Giáo.

Các em đã hiểu rõ điều ấy. Qua chỉ thương Thanh Sơn mang tiếng phụ phàng, lỗi tình cùng Hộ Pháp. Qua đã nhiều phen cầu xin Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tha thứ, song Ngài quyết hẳn, vì cớ là chúng đã mạo danh Bạch Vân Động đặng chia phe phân phái lập quyền đời của họ.

Các em có biết chăng, Đấng đã mang trọng ân của Hộ Pháp là Bạch Vân Hòa Thượng, tức là Đức Thanh Sơn, vì khi lãnh lịnh Ngọc Hư thì người đã hứa rằng : Hộ Pháp trọn quyền sử dụng các chơn linh Bạch Vân Động. Hôm nay lời ước nguyện ấy đã thất.

Qua nhường cơ lại cho Đức Thanh Sơn Chơn Nhơn. Mấy em sẽ hưởng đặng một điều quí báu.

TÁI CẦU:

THANH SƠN CHƠN NHƠN

Bần đạo trở lại là vì lời kêu nài của Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

Chư Thiên phong đủ hiểu rõ rằng : Mạng số của Việt Nam nó có liên quan mật thiết cùng kiếp sanh của Bần đạo là thế nào và vì lẽ gì mà Bần đạo phải giao trọn quyền điều khiển Bạch Vân Động cho Hộ Pháp.

Bảo Đạo, thì Bần đạo cũng đồng tâm bịnh với hiền hữu. Cười . . . Bảo Đạo nghe :

THI:
Hoành sơn phân nước trót đôi lần,
Khí số bấy chừ dứt Nguyễn Quân.
Lời sấm đoán văn khi thật quả,
Tiên tri toán số gẫm không lầm.
An dân buồn thiếu trang hiền sĩ,
Bảo quốc vui nhờ Đức Thánh nhân.
Suy thạnh nước nhà do trị loạn,
Cũng như đông mãn tới hồi xuân.

Đọc lại rồi kiếm nghĩa đặng hiểu. Bần đạo sẽ tái giáng đặng hiệp ý cùng nhau.

THĂNG.