106.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027363 - Chương : 106.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

106.- Bát Nương Diêu Trì Cung

106. Báo Ân Đường Kim Biên đêm 13-3-Bính Thân (dl 23-4-1956). Hợi thời.
Phò loan: Bảo Đạo - Sĩ Tài Khỏe.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Xin chào anh Bảo Đạo và các em.

Nhân có mấy em mới đến tùng sự với Đức Hộ Pháp, chị đến để đôi lời giáo hóa.

Đức Hộ Pháp đang lãnh đạo Chánh sách HBCS cho dân tộc Việt Nam, thì phải có những môn đồ trung thành để thiệt hiện chánh sách ấy cho lan rộng khắp các giới nhân dân Việt Nam lãnh hội, hầu hữu dụng quyền công dân của họ vào ngày trưng cầu dân ý do toàn dân quyết định sắp tới.

Vậy các em nên tỏ ra can đảm, cẩn thận, sáng suốt để ứng trực thi hành mạng lịnh của Đức Hộ Pháp cho kịp thời cơ.

Một con đường duy nhứt để giải hòa đem lại thống nhứt và hòa bình cho Việt Nam, nhưng cần phải theo trào lưu và tinh thần tiến triển của dân mới thâu hoạch được kết quả tốt đẹp.

Chị chỉ có mấy điều căn dặn các em khá nhớ.

Có Đức Tiêu Diêu Tiên Trưởng muốn đến.

THĂNG.

Tái cầu:

TIÊU DIÊU TIÊN TRƯỞNG

Bần đạo xin chào chư Thiên mạng.

Bần đạo rất mừng được thấy chư Thiên mạng có lòng lo cho vận mạng tồn vong của dòng giống Việt Thường, nên có đôi lời mách bảo gọi là hộ trì và giúp đỡ về mặt vô hình.

Tinh thần dân tộc Việt Nam hiện đang khao khát hòa bình và thống nhứt dân tộc trong khuôn khổ dân tộc tự quyết, loại trừ những ảnh hưởng ngoại lai do hai lãnh tụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . thừa hưởng để chia hai lãnh thổ.

Chư Thiên mạng có trách vụ giáo dân cho sáng suốt để khỏi bị lừa bịp bởi hai ảnh hưởng ấy.

Tình trạng nước Việt Nam đang bị quyền của hai khối Nga - Mỹ tự do cầm cán hai vị lãnh tụ đương thời để thao túng thì sứ mạng của chư Thiên mạng cũng không phải dễ thi hành.

Nhưng mọi việc đều do Thiên cơ tiền định cả. Ngày giờ đến thì mọi việc cũng phải đến, ngoài dự định của thế nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chư Thiên mạng khá nhớ mọi hành động đều có thiêng liêng giúp sức.

Bần đạo xin thỉnh Đức Hộ Pháp có Vô Danh Tiên Trưởng đến.

THĂNG.

VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG

Xin mời Trương Hiến Pháp,

Bần đạo kiếu lỗi cùng Thiên Tôn vì đã làm thất công Ngài. Cười . . . Ngài muốn biết danh hiệu của Bần đạo để làm gì ? Ta cũng chẳng xa lạ chi nhau, nhưng tốt hơn để Vô Danh như thế có lẽ cần ích hơn. Cười . . .

Chào người quen Trương Hiến Pháp, còn nhớ Lão há ? thì mỗi phen đến cùng nhau chỉ vì quốc sự. Cười . . . Tấn tuồng đời vẫn xây vần như thế. Nếu ai hỏi Đức Trạng Trình, đời là thế nào ? thì Ngài sẽ nói rằng : Tấn tuồng nhị chúa diễn lại mà thôi, không hơn không thiệt. Ôi ! là công danh, quyền lợi, hám vọng của đời vốn bấy nhiêu thôi, mà đã gây biết bao nhiêu thảm khổ. Trung, nịnh, gian, ngay, trò đời vẫn vậy. Thử hỏi ngôi Nguyễn, ngôi Trịnh nay đã còn gì ? Ham mà chi ? muốn mà chi ? Hai mươi ba triệu diệt vong thống khổ.

Hộ Pháp Thiên Tôn đem hết trí não tinh thần chấn hưng quốc vận. Ai đã nghĩ đến như Ngài đặng toan giúp sức, giờ phút nầy toàn cầu đều loạn lạc, nhứt là hai đảng phái Trung hoa e không khỏi gây nên đại chiến. Ai cũng mơ mộng thống nhứt hoàn cầu cầm quyền bá chủ. Nạn diệt vong vì võ lực hầu kề thì cơ tận diệt nhơn sanh không phương tránh khỏi.

Thoảng như Bần đạo hỏi thử các vị Thiên mạng rằng : Địa cầu sẽ chia hai một thời gian ngắn, các Ngài chịu hơn hay là muốn chia đôi khu vực Nga Mỹ tranh hùng, xin nói thử.

Đức Hộ Pháp nói : - Không muốn cái nào hết.

Thoảng vì oan nghiệt nhơn sanh phải chịu quả báo như thế ấy thì mới nghĩ sao ?

Bảo Đạo bạch : - Thà chọn điều thứ nhứt.

Cười . . . Thì Thiên cơ cũng định như thế ấy.

Xin mấy vị thiếu niên nghe :

Tinh thần là chủ, thân là tôi,
Câu vật công danh để miếng mồi.
Mới biết oan gia là nghiệp cả,
Cho hay nghiệt chướng ấy cao ngôi.
Thành nghiêng vạc ngã không yên đứng,
Ngai đóng chông đơ mắt khó ngồi.
Phải mặt trượng phu đâu cũng phận,
Trọng khinh hậu bạc ở ngoài môi.

Muốn cứu vãn tình thế nước Việt, cả quốc dân nên cố gắng. Hộ Pháp Thiên Tôn an lòng, chẳng đến nỗi nhơ danh Đạo phòng sợ.

Ai kia cầu Đạo, chớ Đạo chưa dễ cầu ai. Xin Ngài đừng thắc mắc.

THĂNG.