117.- Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
ID027374 - Chương : 117.- Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

117.- Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

117. Thánh Thất Kim Biên (Tân Báo Ân Đường), đêm 10-4-Đinh Mùi (dl 18-5-1967).

PHẠM HỘ PHÁP

Chào chú Đốc và ba con.

Chú Đốc hãy cho Hiệu đi gọi các Chức sắc nam nữ từ phẩm Lễ Sanh lên tôi dạy việc.

TÁI CẦU:

(Cơ giục mạnh lôi đứng dậy và xây giáp vòng để ban Phép Lành cho cả thảy).

HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

Bần đạo chào tất cả chư Thiên phong nam nữ.

Đêm nay, Bần đạo cho cả thảy Chức sắc hội họp lần cuối cùng tại đây. Vậy cả thảy bình thân và nghe dạy.

- Hồ Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài,

Bần đạo đã nhiều phen nhờ hiền đệ lo lắng giùm Bần đạo về mặt Đạo của Hiệp Thiên Đài đối với Cửu Trùng Đài. Vả lại Chi Đạo vốn của Cửu Trùng Đài bên cạnh Hiệp Thiên Đài hầu bảo vệ Đạo nói chung, binh vực Đạo nói riêng. Vì vậy người có bổn phận lo cho nghiệp Đạo được bảo tồn. Ngày nay hiền đệ đã hết nhiệm vụ ở đây nữa.

Bần đạo nhơn danh Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài giao lịnh cho hiền đệ lãnh nhiệm vụ khác, có mặt tất cả Chức sắc nam nữ hiện cầm quyền chánh trị đạo nơi Tần quốc.

- Khâm Trấn Đạo nam nữ,

Bần đạo giao cả cơ nghiệp nầy sau hơn mười năm gầy dựng để lại cho cả con cái thuộc Trấn Đạo làm nền tảng hầu trụ lại đức tin nơi Đấng tối cao là Đại Từ Phụ.

Vậy, cả Chức sắc dầu lớn dầu nhỏ nên nhìn vào tương lai đoàn em út và con cháu của cả thảy để lo cho vuông tròn trách nhiệm cầm giềng mối Đạo.

Tịnh thần, Bần đạo tiếp, đứng dậy cả thảy đi.

Hơn mười năm trường, Bần đạo đã khổ nhọc muốn gầy dựng lại nghiệp cũ, nhưng với tinh thần lụng bại sau những ngày đau buồn liên tiếp, cả Chức sắc chỉ thủ phận để chờ ngày nào mà ngày ấy chưa đến với cả thảy.

Vì vậy, hôm nay Bần đạo thấy rằng : Nếu cứ kéo dài một tình trạng lưng chừng nầy, rồi ngày kia Hồ Bảo Đạo cùng tất cả trở về Tổ Đình, cả Thiên phong sẽ thấy cô lẻ hơn lúc nào hết.

Do đó, từ nay, cả Chức sắc hãy tỉnh cơn mộng, tuổi đã cao, hầu hết sức đã yếu, hơi đã mòn, mà tự xét mình chưa làm một việc gì sở dĩ gọi là cứu dân độ thế.

Giờ đây, không còn mấy lát nữa là lần lượt mỗi mỗi về chầu Ngọc Hư để không thể chối lấy tội chểnh mảng phận sự.

Bần đạo đã từng chịu khổ với tất cả nên Bần đạo hiểu rõ cả thảy hơn ai hết.

Để cứu vãn lại phần nào công nghiệp từ thử và lời Minh thệ, Bần đạo khuyên mỗi mỗi nhìn lại ngày cuối cùng của mình để lo tạo lại điạ vị mà mình muốn hưởng và đã có sẵn trong chức vụ lẫn trách nhiệm của mình nơi Ngọc Hư. Bần đạo chỉ nắm lấy cân Công bình mà phán đoán. Tình nghĩa chỉ là ở ngoài nhiệm vụ.

- Các em bên Cơ quan Phước Thiện Báo Ân Đường,

Bần đạo để lời ban khen cho cả thảy đã cương quyết bảo thủ những gì đã sẵn có.

Bần đạo cũng khuyên cả thảy nên nhìn đám con em mà tạo nghiệp hữu vi và vô hình cho chúng nó có nơi gởi tâm hồn.

Để tóm lược, Sĩ Tải đã cho các em nghe những lời kể như là trăn trối của Bần đạo khi còn chung sống.

Cả thảy Chức sắc có lãnh hội được phần nào chăng ? Bần đạo thấy những lời lẽ ấy kể như là sau rốt những ngày chung sống. Bần đạo có thể nói rằng: hơn cả những đàn cơ vắn tắt.

- Giáo Hữu Thái Của Thanh,

Về Tổ đình tường trình lại Hội Nhơn Sanh rõ cảnh côi cúc của Trấn Đạo.

- Giáo Sư Thượng Ngoạn Thanh,

Bần đạo sẽ tìm phương cho Giáo Sư lập thêm công nữa. Việc đó sẽ chờ sau nầy.

- Nữ Giáo Sư Hương Cúc,

Bần đạo căn dặn là nữ phái phần đông kém đạo hạnh. Nên nhỏ nhẹ và vỗ về như tình mẹ con, tình chị em rất thiêng liêng có thể cải hóa dễ dàng, nếu được săn sóc của nữ phái.

Thôi, cả thảy đứng dậy và tịnh thần.

Bần đạo sẽ ban ân lành cho một lần nữa.

Bần đạo lui.

THĂNG.