1.- Cao Thượng Phẩm.
ID027377 - Chương : 1.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

1.- Cao Thượng Phẩm.

1. Sài Gòn, đêm 12-1-Đinh Dậu (dl 11-2-1957).

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào mấy em.

Cả Đại Từ Phụ lẫn chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều hài lòng về chí hy sinh và quả cảm của mấy em. Riêng nơi Diêu Trì Cung, bạn Khai Pháp và Bần đạo vinh diệu quá lẽ !

Ấy là đại công của mấy em đó đa. Nên nhớ rằng, chơn lý vẫn là nguồn khai thác cho U Minh Giới mà cửa Hiệp Thiên Đài vốn phải lắm công lao. Vì cớ cả mấy em dầu cho Phước Thiện cũng là Hội Thánh cứu khổ của Hiệp Thiên Đài, thì thử hỏi trọng trách bao nả.

Mấy em vốn được rèn luyện từ tinh thần lẫn thể chất sau 31 năm trong đại nghiệp thì hẳn đã hiểu rằng có gian nan mới nhiều giá trị.

Vậy mà giữa cơn phong ba, mấy em đã vững tay chèo, lại thêm lòng biết kết cấu tâm linh thì thử hỏi quyền năng nơi mặt thế đâu còn sánh kịp. Cười.

Mặc dầu sự thế vẫn hằng diễn cảnh khắt khe trái ngược, song với khối tinh thần biết chia đau sớt thảm, biết chung sức hiệp tâm, thì chẳng còn một thứ khí giới nào hơn được. Rồi đây, mấy em còn phải đối đầu với mưu mô xảo quyệt đặng lách mình đến tận cơ cứu khổ mà tế thế an bang, gieo tinh thần vị tha trong đại chúng thì mấy em cần phải bình tỉnh và sáng suốt trong mỗi việc. Cười . . .

Cơ đời còn lắm gian nan mà trong cơ Đạo thì mấy em là linh dược, vậy khá liệu lường.

Do việc vừa qua làm cho chánh tình phải thay đổi và cũng do đó mà mấy em phải lắm nhọc nhằn.

Cười . . . Việc xảy ra chẳng làm hề hấn gì đến mấy em đâu, chỉ cần lựa lời theo chiều là đủ.

Vui quá mấy em ơi ! Sửa soạn mà rước Đức Hộ Pháp đi thì vừa.

Thiên hạ vạn quốc đang nhảy tréo giò, do mấy em đó đa !

Ít lời Bần đạo xin chung vui và nhắn lời mừng hai bạn Hiến Pháp cùng Bảo Thế.

Khuyên mấy bạn Cửu Trùng khá vững chí và mừng cả Hội Thánh Phước Thiện.

Dặn bạn Khai Đạo chịu khó thêm một chút.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.