5.- Bát Nương Diêu Trì Cung.
ID027381 - Chương : 5.- Bát Nương Diêu Trì Cung. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

5.- Bát Nương Diêu Trì Cung.

5. Đàn tại Cây Quéo (nhà Ngài Bảo Pháp), đêm 2-4-Đinh Dậu (dl 1-5-1957).
Phò loan: Bảo Pháp - Khai Đạo.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào Tam Ca cùng quí bạn Hiệp Thiên Đài và hiền tỷ nữa.

Hèn lâu thiếp không có dịp đến cùng quí bạn, nay gặp Tam Ca vui lòng về Tòa Thánh hành đạo với mấy bạn Hiệp Thiên, cả Cửu vị Nữ Phật đều mừng và hứa sẽ giúp tinh thần cho quí thể đặng thơ thới mà lo đại sự hòng cứu vớt chúng sanh đang bị chìm đắm và khổ sở vì thời cuộc và cũng có một phần tin theo kẻ mê hoặc dẫn dắt đi lầm đường sai ngả.

Kết cuộc nhờ các bạn và Tam Ca sau nầy chỉ lối và dạy đường khôn nẻo khéo cho họ.

Còn việc đối phó với nhà cầm quyền, Tam Ca và quí bạn thi hành như thế là cao thượng biết bao !

Thiếp rất vui và mừng. Tất cả Thần, Thánh, Tiên, Phật đều để ý trông mong ý định của Tam Ca và quí bạn.

Thiếp cho biết trước nhà cầm quyền sẽ trọng dụng quí bạn, nhưng họ đi lá bài chánh trị với quí bạn đó. Đừng lo, để sau nầy họ sẽ tiếp tế một cách khôn khéo và cũng chánh trị nữa. Cười . . .

Có tới hai ông Bảo, ai mà dám làm gì !

Sẵn có Đãi (đãy) mặc sức đựng tiền. Sau nầy có đến phi cơ chớ chẳng phải có xe hơi mà thôi đâu. Cứ tin đi, cao thượng lắm !

Xin quí bạn chấp cơ cho thường, thiếp sẽ đến bàn luận thêm.

THĂNG.


Cái bài Thánh Ngôn 2, 3, 4, 5 trích trong tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, từ trang 77 đến trang 81.