6.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.
ID027382 - Chương : 6.- Ngọc Hoàng Thượng Đế. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

6. Đền Thánh, đêm 26-4-Đinh Dậu (dl 25-5-1957), lúc 21 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ

Chào chư vị Đại Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.

Lập nghiêm để rước Đức Chí Tôn.

Xin kiếu.

THĂNG.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Thầy mừng các con nam nữ.

Thầy cho mấy Chánh Phối Sư nam nữ đến gần hầu Thầy.

Thầy vui lòng thấy các Chức sắc trọng yếu Hiệp Thiên Đài ngày nay hiệp nhau về Thánh địa để gánh vác trách nhậm và dìu dắt nhơn sanh trên đường đạo đức.

Thầy cũng đau lòng nhìn thấy cuộc biến đổi đã làm cho các con cái của Thầy trễ bước trên đường độ chúng.

Các con bên Cửu Trùng Đài phải nhìn nhận là các con thiếu kém hạnh đức, thiếu cả sáng suốt định phân nên nhơn sanh phải chịu lắm điều đau khổ.

Nếu các con biết trọng Đạo hơn cá nhân của mình thì con thuyền Đạo đâu phải chịu dật dờ nơi giông tố.

Thầy cũng đổ lụy vì các con cái của Thầy và chịu đau buồn chẳng ít.

May là Thầy định trước sự cứu vãn tình thế hầu giữ vững đức tin để nối bước trên đường phổ độ, bằng chẳng vậy thì công tu hành của các con đã không còn kể nữa.

Từ đây nên thận trọng gìn giữ Thánh đức, để tâm sửa cải lề lối hành sự cho hợp với đạo lý quang minh, bỏ tư tưởng mờ hồ thì nhơn sanh mới trông nhờ giáo hóa và hấp thụ được triết lý cao siêu của nền chánh giáo.

Thầy lấy sự thương yêu vô cùng vô tận mà dạy khuyên các con, nhưng các con nên lo sợ Lý Bạch quyền Nhứt Trấn Oai Nghiêm khiển trách, chừng đó Thầy không lấy lẽ gì mà binh vực được.

Các con Chức sắc nữ phái cần nên xét mình mà gìn giữ đạo hạnh cho đúng theo Thầy mong ước. Nhơn sanh nữ phái thiếu hạnh đạo nhiều, các con không nên bê trễ phận sự nữa.

Thầy dạy chung cả Chức sắc, Chức việc nam nữ bài thi sau đây, nên gắng nhớ mà hiệp nhau lo tròn nhiệm vụ :

THI:
Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn ngào,
Các con đau Thầy há vui sao ?
Còn lời còn dạy chim chung tổ,
Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẽ tàu.
Xét quấy lo tròn nhơn đức trước,
Độ đời mới vẹn nghĩa ân sau.
Thương nhau phải lúc chung vai gánh,
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu.

Các con Hiệp Thiên Đài, Thầy trông mong nơi mấy con.

Thầy ban ơn chung cả các con nam nữ.

THĂNG.