8.- Lý Thái Bạch.
ID027384 - Chương : 8.- Lý Thái Bạch. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

8.- Lý Thái Bạch.

8. Giáo Tông Đường, 16-6-Đinh Dậu (dl 13-7-1957), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

LÝ BẠCH

Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện.

Lão cũng vui hôm nay được kiến diện chư hiền hữu khi Đạo vừa ổn định sau một thời gian biến chuyển.

Sự hiệp tác của Hiệp Thiên và Cửu Trùng làm cho Chí Tôn đặng vui và Lão cũng vì Đạo mà châm chế một phần để cho người có lỗi tự xét mình sửa cải đường lối theo khuôn khổ Thiên định.

Vậy Lão yêu cầu chư hiền hữu Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải hiệp tâm chung trí dìu bước Đạo thế nào cho được trong ấm ngoài êm, hợp đời thuận Đạo, cho chúng sanh bớt phần thống khổ, để cho Đạo có người trí thức giúp tay cho cơ phổ độ sau nầy.

Lão cho phép Hiệp Thiên và Cửu Trùng chọn lựa trong hàng thiện tín, những người có học thức và có thiện chívềlập công bồi đức đặng cầu phong vào hàng Lễ Sanh hoặc Sĩ Tải. Như thế, chư hiền hữu sẽ có nhiều người cộng sự đắc lực buổi sau nầy.

Hơn nữa nên mở cửa rộng rước nhơn tàivà độ họ vào hàng Chức sắc thì Đạo mới tiến triển kịp với trào lưuhiện tại.

Tiếp Đạo bạch :

- Cầu xin cho Hiểu chức Sĩ Tải.

- Lão vui lòng chấp thuận cho Đạo hữu Hiểu vào hàng Sĩ Tải để giúp cho Hiệp Thiên Đài.

Còn chuyện cầu xin của Trung Tông Đạo cho những vị đã bị tử nạn trong lúc Việt Nam đương biến loạn, Lão cũng chấp thuận cho những Chức việc và Đạo hữu ấy được vào hàng Thánh Tử Đạo.

Chư hiền hữu nên để ý là dầu Chí Tôn khoan dung nhưng Thiên điều cũng vẫn hành pháp cho đúng với cân thiêng liêng.

Vì vậy chư hiền hữu Hiệp Thiên và Cửu Trùng đừng nên xao lảng phận sự và bỏ phép công nghe.

Câu “Luật điều Cổ Phật không chừa tội” phải nên lưu tâm cho lắm.

Lão kiếu.

THĂNG.