9.- Thượng Trung Nhựt.
ID027385 - Chương : 9.- Thượng Trung Nhựt. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

9.- Thượng Trung Nhựt.

9. Đêm mùng 7-8-Đinh Dậu (dl 31-8-1957), lúc 21 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng Đài nam nữ.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Lão chào mấy em Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

Cười . . . Lâu ngày gặp được dịp nói chuyện với mấy em Hiệp Thiên, Qua vui quá !

Thượng Sanh, Bảo Pháp, Tiếp Đạo, kỷ niệm của chúng mình lúc Qua còn tại thế. Qua mường tượng như mới qua một đôi tháng, chớ chi Qua còn hội diện với mấy em lúc nầy thì nỗi vui mới hoàn toàn.

Mấy em Cửu Trùng Đài, nhứt là hai em Sáng, Tước, Qua cũng vui thấy mấy em em để trọn tâm chí lo công quả hoàn toàn trong mặt Đạo.

Thời kỳ phục hưng nền chánh giáo đã đến và giai đoạn lập công nghiệp xứng đáng cũng khởi đầu và được ghi trọn nơi Thiên thơ.

Mấy em phải giữ cho được sáng suốt mà hành sự cho tới cùng, và giữ mình, chớ để ngoại vật lôi cuốn. Đó là điều Qua ước mong.

Mấy em phái nữ, Qua cũng để lời khen phần đông đã biết quay về với lẽ phải và gắng công giồi trau hạnh đức để xứng đang dìu dắt nhơn sanh.

Sự lạc lầm đã để lại bao nhiêu thảm khốc thì Qua cầu xin đừng tái diễn lại nữa.

Gặp được Đạo Trời chẳng phải dễ mà khổ tâm nhọc trí lập công nghiệp cũng thật khó. Ai lại để cho công nghiệp buông trôi một cách dễ dàng như vậy được.

Vậy mấy em nên cẩn thận và biết mình cho lắm. Cân thiêng liêng quá nghiêm khắc ! Chính Qua đã bỏ xác phàm và đắc ngôi vị mà còn phải sợ.

Qua chào cả thảy mấy em.

THĂNG.