11.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
ID027387 - Chương : 11.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

11.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

11. Đền Thánh, đêm 17-10-Đinh Dậu (dl 8-12-1957), lúc 20 giờ 45.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM

Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

Mặc dầu Đức Chí Tôn có để lời khuyên dạy cặn kẽ, Lão nhận thấy Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng cũng còn hẫng hờ phận sự, chưa đem hết tiếng nói của Đại Từ Phụ vào não cân.

Một phần Chức sắc Hiệp Thiên coi rẻ sứ mạng thiêng liêng, hoặc coi đời trọng Đạo khinh. Lão lo cho họ phải thất thệ với Ngọc Hư Cung.

Một phần Chức sắc Cửu Trùng Đài xu hướng về mặt đời, không để tâm lo trách nhiệm, tức là để cho ngoại vật lôi cuốn một cách dễ dàng.

Thiên điều chẳng vì từ bi của Chí Tôn mà dung thứ, và vì công nghiệp của một phần ít Chức sắc mà để cho Đạo phải thất chơn truyền.

Lão khuyên hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng nên chung tâm nhứt trí chấn chỉnh nền chánh giáo cho được thuần túy hơn, nghiêm trang hơn, để đối phó với sự tiến triển của các tôn giáo, làm cho rạng danh Đạo, và mới có đủ chuẩn thằng độ rỗi nhơn sanh trong thời kỳ mạt kiếp nầy.

Phải cải tổ bộ máy Hành chánh đạo, lựa Chức sắc có nhiều ít chuyên môn, nhứt là có thiện chí làm nên cho Đạo, chớ chẳng phải tùy theo phẩm chức mà thôi.

Cơ phục hưng có tiến triển cùng không, chư hiền hữu cũng đã thấy và cứ như tánh cách đứng dừng mãi, hoặc bước lui thì nhơn sanh không trông mong nhờ cậy chi được. Thế thì sứ mạng của Chí Tôn giao cho để làm gì ?

Nữ phái còn thiếu sáng suốt để nhận định, thiếu căn bản đạo đức, dễ xiêu ngã mặc dầu trước một luồng gió nhẹ.

Lão xin chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, nhứt là hiền muội Hương Hiếu dạy khuyên và giáo hóa thêm. Nên để ý nghe.

Đức Chí Tôn buồn lòng vì giai đoạn nầy mà còn một ít con cái của Ngài phải sa ngã thêm trên đường bất chánh. Đó là tự chiêu kỳ họa. Nên cố lưu tâm, chớ nên coi thường cơ thưởng phạt.

Chư hiền hữu Hiệp Thiên,

Về Đạo Nghị Định của Lão đối với Chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi. Hiện giờ, cửa Đạo đã mở rộng, thì cơ qui nhứt thế nào cũng sẽ thực hiện được.

Hiền hữu Bảo Thế đọc danh sách cầu phong Sĩ Tải.

1. Trần Văn Ngôn, chấm phong Sĩ Tải.
2. Nguyễn Văn Còn, sắc phong Lễ Sanh phái Thái, sẽ giúp đắc lực cho Cửu Trùng Đài.
3. Trần Thanh Danh, chấm phong Sĩ Tải.
4. Nguyễn Thành Tám, sắc phong Lễ Sanh phái Thượng.
5. Trương Ngọc Anh, chấm phong Sĩ Tải.
6. Trần Minh Hiếu, sắc phong Lễ Sanh phái Ngọc.
7. Nguyễn Văn Như, chấm phong Sĩ Tải.
8. Lê Minh Khuyên, chấm phong Sĩ Tải.

Hiền muội Hương Hiếu :

Đọc danh sách cầu phong Lễ Sanh :

1. Lê kim Huê, chấm phong Lễ Sanh.
2. Phạm Thị Phước, nt
3. Nguyễn Thị Hứ nt
4. Phạm Thị Chậm, nt
5. Nguyễn Thị Kiếm, nt
6. Nguyễn Thị Mẹo, nt
7. Nguyễn Thị Cường, nt
8. Đinh Thị Bông, nt
9. Nguyễn Thị Mau, nt
10. Bùi Thị Nga, nt
v.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Nguyễn Kim Cúc, nt
52. Tống Thị Đứa, nt (Hết)

Đọc danh sách cầu phong Giáo Hữu :

1. Lê Thị Điểm, chấm phong Giáo Hữu.
2. Văn Thị Chu, nt
3. Lê Thị Út, nt
4. Ngô Thị Tiệm, nt
5. Ngô Thị Nhỏ. nt
6. Bùi Thị Ngàn đình lại.
7. Mai Hương Nhồng, chấm phong Giáo Hữu.
8. Ngô Thị Chí, nt
9. Trần Thị Hòa, nt
10. Nguyễn Thị Thiền, nt
11. Lưu Thị Kía, nt
12. Trần Thị Lộc, nt
13. Nguyễn Thị Phấn, nt
14. Lê Thị Thưởng, nt
15. Huỳnh Thị Láng, nt
16. Huỳnh Thị Hợi, nt
17. Lê Thị Lộc, nt
18. Lê Hương Mành, nt
19. Trần Hương Dần, nt
20. Cao Thị Cường, nt
21. Lý Thị Tài Háo, nt
22. Châu Thị Tài, nt
23. Nguyễn Hương Vơi, nt Hàm phong
24. Lê Hương Xích, nt nt

Đọc danh sách cầu phong Giáo Sư:

1. Lê Thị Hường, chấm phong Giáo Sư.
2. Nguyễn Thị Lắm, nt
3. Phạm Thị Ngộ, nt
4. Cao Thị Son, nt
5. Nguyễn Hương Đợi, nt
6. Phùng Hương Ngọc, nt
7. Nguyễn Hương Mùi, nt Hàm phong

Hiền hữu Khai Đạo, Lão giao cho hiền hữu trách nhiệm lựa chọn Chức sắc và Chức việc bổ đi các địa phương dạy dỗ nữ phái. Chức sắc nữ phái bổ đi phải có đủ tín nhiệm của Hội Thánh hai Đài và phải có đủ đạo đức và hạnh kiểm.

Lão cho hay cuộc phong phẩm vị kỳ nầy là chiều theo Thánh ý của Đức Chí Tôn. Nên biết trọng quyền tức chịu trọng phạt. Những Chức sắc mới được thăng cấp nên nghe à !

Ông Khai Đạo bạch : - Xin dâng đề nghị : Chức sắc nữ phái được bổ nhiệm các địa phương phải lập Minh thệ trước khi đi hành sự.

- Lão đồng ý. Hiền hữu nên cho lịnh chấn chỉnh Lễ Nhạc cho trang nghiêm hơn nữa, vì còn sơ sót nhiều, không nên để mất lễ và mất sự tôn kính với các Đấng thiêng liêng nghe.

Lão xin chào chư hiền hữu nam nữ.

THĂNG.