12.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
ID027388 - Chương : 12.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

12.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

12. Đền Thánh, đêm 21-2-Mậu Tuất (dl 9-4-1958), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, chư Chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.

Hôm nay, chư hiền hữu Hiệp Thiên hiệp tâm cầu thăng cho Chức sắc Cửu Trùng, Lão cũng nhận sự thăng thưởng là một dịp khuyến khích cho những kẻ hữu công. Nếu Chức sắc thăng thật xứng đáng thì Lão lấy làm vui trao cho những vị ấy Thiên tước của Đức Chí Tôn đặng giúp cho họ trên đường lập vị, nhưng còn lắm phần ham ngôi phẩm mà phục vụ cho Đại Từ Phụ thì tiếc từ chút công, so đo từ giờ từ khắc, thì Lão rất buồn và lo giùm cho cứu cánh của kiếp sanh của họ.

Về việc ban thưởng Chức sắc không phải có 5 năm thâm niên sắp lên là đủ điều kiện cầu thăng và được thăng, cần phải có những điều kiện cần yếu khác:

* Thứ nhứt: Phương diện hạnh đức.
* Thứ nhì: Trình độ học thức.
* Thứ ba: Tinh thần phục vụ.
* Thứ tư: Khả năng giáo hóa nhơn sanh.

Là vì hễ đến bực Giáo Hữu là thay mặt cho Chí Tôn đặng phổ thông chơn đạo thì chẳng phải người thường tình đặng, mà phải đáng mặt phi thường mới xứng.

Kỳ nầy Lão châm chế, chớ kỳ cầu thăng sau nầy, Chức sắc mỗi cấp bực đủ 5 năm thâm niên hay hơn nữa, chỉ đem vào sổ cầu thăng với tỷ lệ 4 phần 5 mà thôi.

Hội Thánh Cửu Trùng Đài phải cân phân sự xứng đáng của Chức sắc do theo điều kiện Lão vừa chỉ và sau khi chọn lọc kỹ lưỡng số tỷ lệ qui định, giao qua cho Hiệp Thiên Đài kiểm soát lại rồi mới dâng lên cho Lão. Hiền hữu Thượng Sanh và chư vị Thời Quân nên lưu tâm nghe.

Sự cầu thăng của nữ phái cũng do theo nguyên tắc đó, và Thánh giáo nầy có hiệu lực cho đến ngày Cửu Trùng Đài thực hiện được luật công cử của Đạo.

Hiền hữu Khai Đạo đọc danh sách cầu ân phong Lễ Sanh :

(Ông Khai Đạo đọc danh sách Chức việc cầu phong Lễ Sanh . . . . . . . )

- Xin nhị vị hiền hữu Thượng Sanh, Bảo Pháp tái cầu ngày khác.

THĂNG.