13.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
ID027389 - Chương : 13.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

13.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

13. Đền Thánh, đêm 24-2-Mậu Tuất (dl 12-4-1958), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào chư Chức sắc, chư Chức việc nam nữ.

Hiền hữu Khai Đạo đọc danh sách cầu thăng Giáo Hữu.

- Ông Khai Đạo đọc danh sách :

* Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu.

* Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư.

Tiếp tới :

* Giáo Sư cầu thăng Phối Sư.

Lão xin nhắc chư hiền hữu biết Chức sắc mặc dầu quá lục tuần mà còn sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ của Đạo, tới kỳ cầu phong hay cầu thăng cũng là ân phong. Hàm phong là khi nào đương hành sự mà xin nghỉ việc vì thiếu sức khỏe hoặc trong hạng hàm phong mà có công cán đặc biệt đủ thâm niên, xin cầu lên đẳng cấp cao hơn mà cũng hàm phong.

Vậy sau phải sửa đổi danh từ lại.

Đọc.

Ông Khai Đạo đọc tiếp danh sách :

* Chức việc cầu thăng Lễ Sanh Hàm.
* Lễ Sanh Hàm cầu thăng Giáo Hữu Hàm.
* Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu Hàm.
* Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư Hàm.
* Giáo Sư cầu thăng Phối Sư Hàm.

Kêu hiền muội Hương Hiếu vào đọc danh sách phái nữ còn sót lại.

Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu đọc danh sách :

* Chức việc cầu thăng Lễ Sanh Hàm.

* Chức việc cầu ân phong Lễ Sanh.

Lão cho Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng biết kỳ nầy Đức Chí Tôn rộng lượng châm chế về việc ban thưởng, nên có nhiều vị không thật xứng đáng.

Kỳ sau Lão xin hai Đài phải tuyển lọc sự thăng thưởng cho minh chánh và áp dụng luật Đạo cho đẳng đẳng theo lời Lão đã dạy nghe.

Lão ban ơn cho toàn đạo nam nữ.

THĂNG.