14.- Cao Thượng Phẩm.
ID027390 - Chương : 14.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

14.- Cao Thượng Phẩm.

14. Giáo Tông Đường, 25-5-Mậu Tuất (dl 11-7-1958), hồi 19 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
Hầu đàn: Tả Phan Quân, 2 vị Sĩ Tải.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào mấy em.

Bần đạo cho mấy em Thượng Sanh, Bảo Pháp, Khai Đạo biết sự quyết định của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài về chọn chỗ an tọa liên đài của toàn Chức sắc Hiệp Thiên Đài là hợp với Thánh ý. Nếu chẳng vậy thì sự huyền bí di truyền nền Chánh giáo đều hỏng hết.

Hiệp Thiên Đài tuy mất một bạn, nhưng Thiên cơ định vậy. Dầu sao Tiếp Đạo cũng sẽ là một Đấng dìu đường thiêng liêng cho mấy em làm tròn nhiệm vụ. Còn xác thân là còn trách nhậm nặng nề đối với Đạo và Đời. Mấy em an lòng bước tới, không chi trở ngại đâu.

Tiếp Đạo sẽ đến với mấy em một ngày gần đây, vì còn mắc bận chầu Bạch Ngọc Kinh và Ngọc Hư Cung.

Bần đạo xin chư đệ chớ nên nãn lòng, sao sao cũng có Bần đạo và mấy bạn thiêng liêng giúp sức.

Kính chào.

THĂNG.