15.- Đức Quyền Giáo Tông.
ID027391 - Chương : 15.- Đức Quyền Giáo Tông. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

15.- Đức Quyền Giáo Tông.

15. Giáo Tông Đường, 3-6-Mậu Tuất (dl 19-7-1958), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Chào hai em Thượng Sanh, Bảo Pháp và cả thảy mấy em.

Cười . . . Qua đương bận việc mà bị Tiếp Đạo lôi kéo đến với mấy em. Thôi cũng là một dịp để cho hai em Thượng Sanh và Bảo Pháp biết, trong Đạo còn ẩn một ít Chức sắc còn cố tâm đeo đuổi theo bước đường chánh trị bất hợp pháp, đặng lợi dụng tín ngưỡng nhân sinh để thủ lợi. Chẳng kíp thì chầy, hành động của họ sẽ bị phát giác.

Một ít phần tử không trọn tâm phục vụ, còn mơ ước ngông cuồng, nhưng chi chi cũng không qua Thiên cơ đặng. Cứ an tâm, Qua sẽ sắp đặt và trợ giúp mấy em.

Nhiều chuyện còn bí ẩn trong cửa Đạo do một nhóm người Đạo tổ chức mong thực hành nguyện vọng bất chánh của họ, nhưng không thể đạt được đâu. Rồi mấy em sẽ thấy.

Qua chào mấy em, để nhường cơ cho Cao Tiếp Đạo.

THĂNG.

(Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng đăng Tiên ngày 23-5-Mậu Tuất (dl 9-7-1958). Ngày 19-7-1958, Ngài Cao Tiếp Đạo giáng cơ cho bài thi dùng làm bài thài hiến lễ).

TÁI CẦU :

Hiệp Thiên Đài CAO TIẾP ĐẠO

Chào anh Bảo Pháp, Thượng Sanh và mấy em.

Bần đạo để lời cám ơn toàn bạn Hiệp Thiên, toàn cả Chức sắc Cửu Trùng và toàn đạo nam nữ đã hết lòng lo lắng cho Bần đạo khi Bần đạo về với Đại Từ Phụ. Đó là nghĩa thịt xương.

Vậy Bần đạo có mấy lời :

Cổi xác phàm vui lại cảnh Thiên,
Độ sanh phỉ hiệp tạo nên giềng.
Trường đời dầu chẳng tròn ân nghĩa,
Nợ Đạo rồi xong gác bút nghiên.
Cõi Thánh nhàn xem tranh đảnh túy,
Chơn mây ngẩn chạnh bạn rừng thiền.
Từ đây dạo khắp trời non nước,
Nâng giúp quần sanh hưởng huệ duyên.

Bần đạo được nhờ Phật Mẫu và Cửu vị Nữ Phật giao cho phận sự thiêng liêng phổ độ khắp miền Á châu, nhưng dầu sao Bần đạo cũng hiệp với mấy Đấng thiêng liêng tiền bối của Đạo trông nom và trợ giúp mấy bạn Hiệp Thiên làm tròn nhiệm vụ.

Bần đạo xin em Thượng Sanh khuyên giải bà thân mẫu của chúng ta. Anh đã hưởng trọn Thiên ân của Đức Chí Tôn. Đó là một điều vui chớ chẳng phải việc buồn. Bần đạo kính chào cả mấy bạn.

THĂNG.