17.- Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.
ID027393 - Chương : 17.- Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

17.- Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.

17. Văn Phòng Trung Tông Đạo, đêm 12-9-Mậu Tuất (dl 24-10-1958), lúc 20 giờ.
Phò loan: Giáo Hữu Hương Cường - Huệ Chương.

Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu

Chào tất cả mấy em nam nữ và mấy con.

Bần đạo có mấy lời nầy để mấy em và mấy con được hiểu : Bần đạo rất mừng được mấy em và mấy con lo lắng cho Bần đạo. Vậy Bần đạo hết lòng cảm tạ.

Bần đạo được Phật Mẫu ban ân nên được nhẹ nhàng lo phổ độ vô vi nơi miền Á Đông cùng mấy bạn tiền bối.

Mấy em và mấy con nên vui để lo phận sự tiếp tục, Bần đạo được đặc ân mới được về sớm để tạo nghiệp thiêng liêng, công quả như thế để kịp buổi Long Hoa Đại Hội.

Bà ngoại con Vân, ráng lo phục dược ân cần, chớ nên âu sầu theo thường tình. Bần đạo mất cũng như còn, chớ đâu phải biệt tích mà phải buồn. Nên tự giải mới là hiểu Đạo đó. Có Bần đạo trợ giúp luôn về vô hình. Hiện giờ Bần đạo thơ thới chớ không phải khổ nhọc như hồi sanh tiền. Nên vui mừng cho Bần đạo đã thoát khổ.

Có Phối Sư Thái Hào ở nhà không ?

Bạch : - Ông Phối Sư đã vào nghỉ tại Nội Chánh.

Nói lại, Bần đạo rất cám ơn về sự hết lòng với Bần đạo buổi chung qui và xin cảm tạ ơn Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng nam nữ và Phước Thiện, toàn thể Trung Tông, tất cả Giáo viên Đạo Đức Học Đường và toàn đạo.

Sự dĩ định của Thiên thơ đúng theo với thời cơ xây chuyển, kiếm Thánh giáo cũ xem lại thì thấy rõ.

Mấy em và mấy con cần lo bồi đắp công quả thiêng liêng cho kịp buổi, đừng để mất thì giờ vì cơ mầu nhiệm mắc lắm đó, khó đoán được.

THĂNG.

(Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu đăng Tiên vào ngày 4-9-Mậu Tuất, dl 16-10-1958. Tám ngày sau thì Ngài giáng cơ cho bài nầy).

TÁI CẦU:

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào tất cả mấy em.

Cô Tư ! Xin Cô Tư ủng hộ chị ba về mọi phương diện để chị nhẹ bớt nỗi ưu phiền, nghe.

Anh ba nhắn với Thượng Sanh phò loan với Bảo Pháp đặng anh có điều nói với các bạn.

Anh ba về sớm được, đó là sự nên vui chớ không phải để buồn, cái thể xác ví như cái áo rệu vậy, mà mấy em hiểu có phải vậy chăng ?

(Đồng thanh trả lời như Thánh ý đã bày giải).

Cười . . . Đúng vậy.

Chị ba hiểu phải vậy chăng ?

Cô ba trả lời : - Thấy thể xác quá tiều tụy, tưởng sống cũng không làm gì được, nhưng mối tình sanh ly tử biệt tránh sao khỏi đau buồn.

- Hiểu vậy, chị nên an tâm, không nên buồn quá vô ích.

Ê, Huệ Chương, em nên ra vô thường với Chị ba cho vui nghe.

Chào chung. Có Anh Thái chờ. Bần đạo thăng.

TÁI CẦU :

THÁI THƠ THANH

Chào Cô Tư và chư Chức sắc nam nữ, Huệ Chương.

Các bạn, hằng lâu không có dịp.

Con Hương ! Bần đạo rất vui thấy con đã quay về với Đạo. Quí hóa thay ! Bần đạo rất vui về căn phần của Bần đạo, đã vậy là do nơi tiền kiếp. Đó là sự thường tình của cơ vay trả cho sạch vết oan khiên trước khi hồi cựu vị. Bần đạo cũng đã lãnh lịnh chung lo về vô vi với các bạn hồi qui.

Bần đạo nhắn nhủ đôi lời với con, Bần đạo hộ trì con và tất cả gia quyến. Con nên vui lo lập công quả kẻo trễ, thì giờ nhặt thúc, Long Hoa Hội gần kề.

THĂNG.