18.- Đức Quyền Giáo Tông.
ID027394 - Chương : 18.- Đức Quyền Giáo Tông. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

18.- Đức Quyền Giáo Tông.

18. Giáo Tông Đường, 26-11-Mậu Tuất (dl 5-1-1959), hồi 19 giờ 30.
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Hai vị Sĩ Tải.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Chào nhị vị Thượng Sanh, Tiếp Pháp và cả mấy em.

Bần đạo vui thấy cơ Đạo vừa được tạm yên, nhưng lo nỗi cơ thử thách vẫn hành động đặng phá rối nội tình và cản trở đường tiến triển của Đạo.

Mấy em Hiệp Thiên cũng đã tự biết thì Bần đạo không tin là sẽ bị vướng chơn vào đó, duy sợ mấy em cấp dưới, nhứt là Chức sắc Cửu Trùng Đài.

Sự lọc lừa của thiêng liêng đã ngăn bớt sự phá rối cho Đạo nhưng cũng chưa phải hết. Cần lấy sáng suốt nhận định mà sắp đặt mỗi việc mới khỏi thất bại. Vì vậy mà điều khiển việc Đạo rất khó khăn, nếu hẹp tính một chút là có thể hư được.

Mấy bạn Thượng Sanh, chư Thời Quân nên để ý cho lắm. Cười . . .

Văn Pháp Quân Mỹ Ngọc hối Qua nhường chỗ cho nó.

Thôi, Qua kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu

Chào hai em Thượng Sanh, Tiếp Pháp và mấy em. Cười . . .

Tiếp Pháp ! Bây giờ Bần đạo hết rệu rồi nghe không. Nhớ lại buổi trước còn nằm dầm tại Trung Tông thì chán quá ! Đi, ở cũng là sự thường, đi rồi ngảnh lại thương mấy bạn còn ở phải chịu bao nhiêu nhọc nhằn tâm trí, nhưng đó là nhiệm vụ của mỗi bạn do Đức Chí Tôn sắp đặt. Bần đạo nhờ từ tâm của Phật Mẫu và Cửu vị Phật Nương Diêu Trì Cung, nên cũng đặng phần ân huệ thiêng liêng.

Hiện giờ Bần đạo hiệp với mấy bạn của chúng ta nơi thiêng liêng tiếp tục làm công quả phổ độ Á Châu. Bần đạo có mấy lời hiến chư quí bạn :

Đau khổ ném xong cái gánh trần,
Nhẹ nhàng mới toại chí thanh vân.
Đường mây vừa thoát tầm sông lệ,
Cánh hạc vui qua tận đảnh thần.
Công lớn chưa ghi trang sử Đạo,
Nghiệp hồng còn tiếp dựng nền nhân.
Giựt mình hối tiếc bao tâm sự,
Nhắn bạn trường tu gắng vẹn phần.

Thượng Sanh cùng cả mấy bạn, Bần đạo để lời cám ơn. Thôi, xin kiếu.

THĂNG.