20.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.
ID027396 - Chương : 20.- Ngọc Hoàng Thượng Đế. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

20.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

2. Đền Thánh, đêm 10-2-Canh Tý (dl 7-3-1960).
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu bút: Sĩ Tải Hiểu.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng Đài nam nữ.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Hỷ chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, chư môn đệ nam nữ.

Hôm nay, Thầy vui lòng đến với các con để tỏ ý của Thầy đối với công việc Đạo của các con Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài.

Từ mấy năm qua, các con đã chung tâm hiệp trí để sửa đường lối của nền chánh giáo cho đúng theo chơn truyền, hiệp với Thiên thơ, dìu dắt nhơn sanh trọn vẹn trong đường Thánh đức. Đó là các con cứu vãn tình thế của Đạo khỏi bước lạc lầm hướng về thế sự, làm cho mất vẻ trong sạch thiêng liêng của nó.

Thầy lấy làm hài lòng và vẫn bố hóa tâm trí các con luôn. Thầy chỉ khuyên các con phải giữ thế nào cho Đạo được trong sạch, phần cá nhân của các con cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Đạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ cao quí của mối chánh truyền mới thực hành châu đáo, đúng theo lẽ huyền vi.

Các con đừng sợ nghèo, cái nghèo thanh đạm cao siêu thì đổi với giá nào cũng không chịu đổi. Được vậy, các con mới xứng đáng là con yêu quí của Thầy.

Đạo phải trải qua lúc gay go là để trau giồi Chức sắc cho minh mẫn trong xét đoán, cũng như nhận định và học hỏi, nâng cao trí thức, bỏ óc hẹp hòi, lánh đường xa hoa, ích kỷ.

Nay các con đã thoát lối mê đồ, Thầy khuyên các con phải thận trọng, đừng để cho ngoại vật chi phối nữa nghe.

Các con nữ phái, cần phải học Đạo và trau giồi hạnh kiểm cho lắm mới trọn nét yêu đương của Thầy.

Thầy cho đệ danh sách Lễ Sanh đặng chấm phái. (Đọc danh sách Lễ Sanh tân phong).

Thầy khuyên các Tân Chức sắc : Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh phải ráng công lập vị cho xứng đáng, đừng thất hứa mà mắc Thiên điều.

Thầy ban ơn cho các con nam nữ.

THĂNG.