21.- Huỳnh Hoa Tiên Nữ.
ID027397 - Chương : 21.- Huỳnh Hoa Tiên Nữ. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

21.- Huỳnh Hoa Tiên Nữ.

21. Nữ Đầu Sư Đường, 21-6-Canh Tý (dl 14-7-1960).
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Bà CPS Hương Hiếu, GS Hương Tiếu, GS Hương Tương, GS Hương Hay,
4 Nữ Giáo Hữu, chư vị Lễ Sanh Bình Định và tại NĐSĐ.

HUỲNH HOA TIÊN NỮ

Kính chào hiền huynh Thượng Sanh, Tiếp Pháp, chư Chức sắc nữ phái, chư Đạo hữu và Đạo muội.

Thiếp xin có ít lời ra mắt, chư vị bình thân.

HOA hớn hở vui chào cảnh trí,
Hé cành tươi khoe nhụy tỏa hương.
Phỉ thay gặp khách từ chương,
Nghiêm trang hiến lễ mọi đường thành tâm.
Giữ cốt cách muôn năm chẳng thẹn,
Kiếp quần thoa vun quén cội nhân.
Sao cho trong sạch tinh thần,
Tiên bang trở gót vẹn phần cõi Thiên.
Chốn gió bụi may duyên gặp Đạo,
Cội rừng thung nương náo từ bi.
Đường tu gắng bước kịp thì,
Quả xưa giải thoát nữ nhi trọn phần.
Chớ mê luyến hồng trần đọa lạc,
Trước gieo oan sau chác tội tình.
Có bao lâu kiếp phù sinh,
Trước lo mới đặng trọn gìn vị ngôi.
Ngàn năm vui ẩn bóng Trời.

Xin chư Chức sắc nữ phái và chư đạo muội gắng phần công quả và nhớ giữ đức tánh, trau giồi cho xứng phận đối với lòng thương yêu của Đức Phật Mẫu.

Thiếp xin kiếu.

THĂNG.


Huỳnh Hoa Tiên Nữ là hiệu của Nhứt Nương Diêu Trì Cung, có tên là HOA, chưởng quản vườn Ngạn Uyển, hay cũng gọi là Huỳnh Hoa Ngạn Uyển, nơi từng Trời thứ nhứt trong Cửu Trùng Thiên.

Do đó, trong một bài thi, Nhứt Nương có viết :

Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngạn Uyển,
Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.