22.- Diêu Trì Nương Nương.
ID027398 - Chương : 22.- Diêu Trì Nương Nương. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

22.- Diêu Trì Nương Nương.

22. Nữ Đầu Sư Đường, 16-8-Canh Tý (dl 6-10-1960), lúc 21 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Bà CPS Hương Hiếu, GS Hương Tiếu, GS Hương Tương, GS Hương Hay,
4 Nữ Giáo Hữu, chư vị Lễ Sanh Bình Định và tại NĐSĐ.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

Mừng các con nam nữ, Chức sắc và thiện tín.

Các con bình thân.

MẸ đã vui lòng chứng nhận lễ thành kính của các con nam nữ hiến dâng cho MẸ nhơn ngày kỷ niệm Diêu Trì Cung vừa qua.

Cái tinh thần đoàn kết của các con, cái tinh hoa đạo đức của các con đã tiến bước phần nào. Nhưng MẸ cũng lắm lo lắng đường tu các con hằng bị trở ngại, vì tà tâm còn nhiễu loạn trong một phần đáng kể các con của MẸ. Vì vậy, mỗi con đều thận trọng gìn giữ bổn phận của mình để tránh khỏi bị lôi cuốn vào lối hiểm họa.

Các con, nhứt là Nữ phái, công phu các con lắm nhọc nhằn, thì con đường lánh giả tầm chơn, lập nên ngôi vị, không phải khó. MẸ trông ngày hội hiệp của các con sau khi trả vay hoàn tất, nhưng trường thi lắm gay go, lướt khỏi cũng không dễ dàng. Các Tiên Phật bị đọa trần vì đó mà đành mất Thiên vị..

Các con nên gắng tâm khổ hạnh, quyết chí tu hành thế nào cho được lòng trắng như băng, thanh như giá, không bợn một mảy lợi quyền bất chánh, thì cái ý chí cứng rắn của các conmới thắng nổi mọi cơ thử thách.

Đời đã tàn, thuyền Đạo sắp xa bến. Sự hung bạo của nhơn loại đã tới mức nào, các con cũng thấy rõ. MẸ băn khoăn vì bầy con hạ thế, chưa chắc ngày tương hội thiếu đủ thế nào ? MẸ mong các con xét nghĩ đủ sáng suốt trọn hành phận sự cho xứng đáng lòng tin cậy của MẸ thì đó là đền ơn cho MẸ vậy.

MẸ có mấy lời sau đây, các ái nữ của MẸ nên khá để tâm :

THI :
Đã dấn thân vào cửa sắc không,
Nữ nhi cực nhọc há nao lòng.
Phòng the vẹn phận trau gương thắm,
Liễu yếu đừng phen cợt gió Đông.
Sóng khổ dẫu xao dòng nước trí,
Cành xuân gắng giữ mảnh hương nồng.
Đường về các trẻ xin ghi nhớ,
Cửa Khuyết hằng ngày MẸ ngóng trông.

MẸ ban ơn cho các con nam nữ.

THĂNG.