23.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
ID027399 - Chương : 23.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

23.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

23. Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 5-12-Tân Sửu (dl 10-1-1962).
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào chư Chức sắc nam nữ lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

Lão xin dâng tiếp danh sách nam phái.

Đọc tiếp danh sách Chức việc cầu Hàm phong Lễ Sanh năm Mậu Tuất (1958) xin chấm phái.

- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu cho Sĩ Tải Nguyễn Ngọc Hiểu thăng đặc biệt Truyền Trạng.

- Lão chấm phong đặc biệt Truyền Trạng.

- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài xin cho Lễ Sanh Thượng Tám Thanh được chuyển qua Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài.

- Trường hợp của Thượng Tám Thanh không thể chấp thuận, đương sự cứ phục vụ bên Hiệp Thiên Đài với chức vị hiện hữu, sau có chỗ dùng.

Dâng danh sách nữ phái.

Chư hiền hữu, hiền muội bình thân.

Đọc danh sách Chức việc nữ phái cầu ân phong và hàm phong Lễ Sanh.

Đọc danh sách Chức sắc nữ phái cầu thăng Giáo Hữu, Giáo Sư và Phối Sư.

Lão để lời cho Chức sắc nam nữ rõ :

Những vị nào không được chấm phong hoặc chấm thăng, đó là Lão muốn tránh cho những vị ấy một bước đường thử thách nặng nề, chớ nên buồn và phải cố gắng thêm về sự trau giồi tài đức, nhứt là về đức tính phải được gần như đức tính của các Thánh hiền xưa mới xứng đáng.

Học Đạo cốt yếu là nâng mình lên cao hơn tính chất của thường tình, phải cho phi thường thì giá trị của người học đạo và dìu đạo mới được người kính nể. Đời không yên, Đạo phải có bậc phi thường để nâng đỡ cứu giúp kẻ sái bước về vật chất hoặc tinh thần. Mỗi vị Chức sắc cần phải có một phận sự, nếu không phải là phận sự Đạo thì là một phận sự đối với đời về mặt bác ái thì mới thật hành câu cứu nhân độ thế. Không có phận sự gì đặc biệt để đếm ngày giờ trông mong cầu thăng phẩm thì là tội với thiêng liêng đó. Cơm ăn áo mặc cũng là một việc đáng kể, toàn thể Hội Thánh có phận sự góp phần xây dựng chớ không phải có một ít người lo xong đâu.

Chư Chức sắc có nhiệm vụ phải để ý lời của Lão, dường như không có ai sốt sắng lo cho vận mạng nền Đạo về vật chất, có lẽ chờ cho Lão phải lo chăng ? Chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng cố gắng, phải tận tâm, Lão sẽ giúp.

Lão kiếu.

THĂNG.