24.- Đức Quyền Giáo Tông.
ID027400 - Chương : 24.- Đức Quyền Giáo Tông. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

24.- Đức Quyền Giáo Tông.

24. Ngày 14-4-Nhâm Dần (dl 17-5-1962), Lúc 20 giờ 45.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào các em.

Cơ Đạo đến hồi khảo thí do bởi quyền năng Đức Hộ Pháp chuyển pháp. Riêng Bần đạo cũng châu mày tìm cách cầu xin chế giảm, nhưng Thiên điều hành pháp, phải sao chịu vậy.

Các em ráng cầu khẩn nơi Người cùng giữ vẹn tâm thành cùng Đạo. Các em cũng nhớ có Chí Tôn và Phật Mẫu hộ trì.

Bần đạo nhượng cơ cho Anh Cả và Hộ Pháp đến chỉ dạy.

THĂNG.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Qua chào các em.

Nội bộ của Đạo đến hồi khảo đảo, các Chức sắc gọi là cầm lèo lái quá thờ ơ để cho con cái Chí Tôn phải chịu lắm điều truân chuyên khổ não.

Lỗi ấy tại Hội Thánh không nên Hội Thánh, có cũng như không, bảo sao không loạn pháp. Phần bị đời, trên búa dưới đe, làm cho kẻ tâm thành vì Đạo phải rơi châu đổ lụy.

Qua thiết tưởng nếu Hội Thánh ra hình Hội Thánh thì Thánh thể Chí Tôn đâu đến dường nầy !

Còn lắm nỗi truân chuyên khảo đảo.

Qua lấy làm vui là còn một số con chiên của Đại Từ Phụ trung thành cùng Hội Thánh và chặt giữ chơn truyền. Qua ước mong sao toàn thể đồng tâm nhứt trí chung lo nâng đỡ con thuyền Đại Đạo cho qua hồi giông tố.

Qua nhắn lời cùng Hiển Trung, mọi việc dầu nhỏ lớn đều do Chí Tôn sở định, không tay phàm nào sửa đổi Thiên cơ. Nếu họ lộng hành thì không đủ Thiên điều diệt tận. Em cứ an tâm ngồi chịu khổ cùng con cái Chí Tôn, có ngày vinh quang sẽ đến. Ngày ấy, các em sẽ hưởng hương vị đắc đạođắc pháp.

Ê, họ lúc nầy bê bối quá ! Thấy tội nghiệp cho chúng sanh ! Khổ ! Khổ ! Khổ !

THĂNG.

PHẠM HỘ PHÁP

Bần đạo mừng các em.

Bần đạo quá cảm xúc thấy con cái Chí Tôn liu chiu lít chít như gà không mẹ, nhưng biết sao ! Không lẽ vì thương không hành pháp cho ra thiệt tướng.

Bần đạo chỉ mơ vọng có một điều là toàn thể con cái Chí Tôn biết yêu ái cùng nhau là lễ hiến cho Chí Tôn vô giá.

Bần đạo chuyển pháp, nên thì để, hư thì bỏ, không lẽcaongôilớn vị mà không đoái hoàiđến chúng sanh, aichết mặc ai, như thế Hội Thánh có ích gì ! Nhiệm vụ của Hội Thánh là chế sửa đời tranh đấu loạn lạc ra cơ bảo tồn, mới gọi là cứu khổ cứu nạn chúng sanh.

Bần đạo gạn đục lóng trong, biệt phân tà chánh, rửa ráy Thánh thể Chí Tôn cho trong sạch, không chút bợn nhơ.

Còn việc Hiển Trung lo lắng ấy không đáng kể. Họ qua luật pháp được, tức họ phải đi ngang qua Bần đạo, không đủ cho cây Giáng Ma Xử sửa trị.

Bần đạo đắc lịnh Ngọc Hư Cung chuyển pháp thì đừng mong ai qua khỏi, nếu họ không tâm thành đức vẹn.

Bần đạo cũng nghĩ thương tình đó chút, nhưng biết sao !

Bần đạo chào các em.

THĂNG.