25.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
ID027401 - Chương : 25.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

25.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

25. Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 9-1-Quí mão (dl 2-2-1963).
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, chư thiện tín nam nữ.

Xin mời chư Chánh Phối Sư nam và vị Chánh Phối Sư Lại viện nữ phái.

Chư Chức sắc nam nữ,

Mặc dầu Đạo trải qua lắm chuyện não lòng, Lão vẫn nhận thấy tinh thần đạo đức của tín đồ được khả quan. Còn về phía Chức sắc Thiên phong thì có một phần không trụ vững đức tin đối với Đức Chí Tôn nên kém hẳn sáng suốt nhận định và tinh thần phục vụ.

Lão mời bình thân.

Vì thế Hội Thánh phải chịu ảnh hưởng bất hảo, mang nhiều tai tiếng. Ở trong tình trạng đó, Hội Thánh không thể thật hành chủ nghĩa độ đời, nâng nguy cứu khổ.

Lão muốn mỗi Chức sắc phải tự xét mình hầu trau giồi hạnh đức thêm nữa.

Hiền hữu Thượng Sáng Thanh, Lão chấp thuận sự trạch cử hiền hữu lên chức Đầu Sư do Hội Thánh lưỡng đài biểu quyết ngày 10 tháng chạp vừa qua.

Đây là một sự quyền biến cho có Chức sắc cao cấp hành sự hầu sắp đặt trật tự cho Cửu Trùng Đài, nên hiền hữu chỉ giữ nhiệm vụ Quyền Đầu Sư, nghe. Tuy nhiên hiền hữu cũng đủ quyền hành như Đầu Sư chánh vị.

Từ đây, hiền hữu trọn quyền điều khiển Hội Thánh Cửu Trùng Đài, sắp đặt nội bộ, giải quyết các việc hành chánh đạo, trừ phi những việc quan trọng mà Cửu Trùng Đài không thể liệu định thì quyền quyết đoán do Thượng Sanh hoặc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

Vì lẽ Đạo không đủ ba vị Đầu Sư y như luật pháp qui định, Lão yêu cầu hiền hữu Thượng Sáng Thanh và chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài ráng giúp cho Thượng Sáng Thanh làm tròn nhiệm vụ nghe.

Lão cũng xin Chức sắc Hiệp Thiên Đài thi hành luật pháp chặt chẽ thì nền Đại Đạo mới khỏi thất truyền và trở nên phàm giáo.

Lão nhận thấy còn những Chức sắc khinh thường kỷ luật Đạo, tức là khinh thường Đức Chí Tôn. Buồn thay! Những vị ấy làm tín đồ cũng không xứng đáng. Hội Thánh phải chiếu theo Thập Hình mà nghiêm răn, chẳng nên coi theo phẩm tước mà tư vị.

Trong Đạo còn lắm sự tranh giành ngôi vị, còn lắm chước quỉ mưu thần, thậm chí trong Cơ Quan Phước Thiện cũng có chia phe lập nhóm mong gây rối cho Đạo thì bảo sao mầm phân rẽ không bành trướng thêm mãi.

Những lời của Lão đã dạy thế nào trong đêm 4 tháng chạp năm Tân Sửu, Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải ghi nhớ, Lão không nói lại nữa. Đó là sự cầu thăng, nghe à.

Hiền hữu Thượng Sáng Thanh phải lập thệ trước khi hành quyền nghe.

Lão cũng nói thêm rằng nữ phái tùng quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài y như cũ.

Lão ban ơn cho toàn thể Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

THĂNG.