26.- Cao Thượng Phẩm.
ID027402 - Chương : 26.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

26.- Cao Thượng Phẩm.

26. Giáo Tông Đường, 4-7-Quí Mão (dl 22-8-1963), lúc 21 giờ 30.
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Tiếp Pháp, mấy em Hiệp Thiên Đài.

Bần đạo nhận thấy nền Đạo lúc nầy được chút yên tịnh là nhờ nơi sự sắp đặt của mấy bạn.

Mấy bạn hằng cố gắng đạt thành nền tảng vững chắc cho Đạo, nhưng còn lắm nhu nhược trong sự giữ vững luật pháp của Đạo, nên Chức sắc còn lắm dể duôi, chia phe nhóm, họ có ý ngấm ngầm hành động khi có cơ thuận tiện, song không dễ gì qua Thiên ý được.

Bần đạo khuyên mấy em chẳng nên nới tay về mặt bảo thủ luật pháp nữa, nhứt là em Tiếp Pháp.

Bước đường của mấy bạn đã thuận lợi cho Đạo là nhờ trong sự đối ngoại, dầu ở trong trường hợp nào, mấy bạn cũng giữchính sách dung hòa và mềm dịu, đó là trúng theo đường lối của Đức Chí Tôn đã dạy.

Một thời gian sau xa nữa thì Đạo Cao Đài sẽ là một tôn giáo thuần túy về mặt đạo đức tinh thần và sẽ được gội rửa hết những danh từ : Chánh trị, quân sự, tham quyền, vụ lợi, vv . . .

Mấy bạn cứ bước tới, có Bần đạo giúp sức cho.

Về Quả Càn Khôn, mấy bạn tính như vậy được lắm. Đức Lý Đại Tiên đã biết.

Bần đạo xin mấy bạn ráng trừ nạn lạm nhũng trong Đạo thì mới khỏi tai tiếng chung.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.