27.- Cao Thượng Phẩm.
ID027403 - Chương : 27.- Cao Thượng Phẩm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

27.- Cao Thượng Phẩm.

27. Sài Gòn, đêm 29-1-Giáp Thìn (dl 12-3-1964).

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Tiếp Pháp, em Truyền Trạng và hiền muội.

Mấy bạn Hiệp Thiên Đài, Bần đạo đã có cho biết trước âm mưu của nhiều Chức sắc Cửu Trùng Đài toan gây rối cho Đạo hầu làm thỏa mãn dục vọng của một ít vị Chức sắc phe nhóm của mình.

Mặc dầu chư hiền hữu không thể cản ngăn được cái mưu mô của họ, cũng chẳng thể cãi luật Trời được. Cái hậu quả về hành động bất chánh đó sẽ lớn lao thế nào, sau sẽ rõ. Thiên điều, trốn sao khỏi !

Chư hiền hữu phải cố gắng lần nữa để cứu vãn tình thế Đạo hiện tại và dìu dắt những kẻ lạc lầm trở về đường ngay chánh. Đó là cứu về phần hồn của họ và bảo thủ chơn truyền của Đạo.

Phảicương quyết nắm pháp luật chặt chẽ mới đáng là tướng soáicủa Đức Chí Tôn. Nếu hết sức mình, tận tâm dắt dìu họ mà không thành công thì đó là số kiếp của họ.

Chư hiền hữu phải tự mình tạm lui bước cho khỏi gánh phần trách nhậm về cái hư của họ. Bần đạo dặn mấy lời, chư hiền hữu nên lưu tâm.

THĂNG.