28.- Hộ Pháp.

28. Giáo Tông Đường, 2-2-Giáp Thìn (dl 15-3-1964), Lúc 21 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Bảo Thế, Khai Đạo, toàn thể Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

HỘ PHÁP

Hỷ chư hiền hữu,

Mấy em nay có mặt đông đủ, Bần đạo rất hài lòng. Từ đây khá chen vai gánh vác nền Đạo vì quá trễ rồi, cứ lấy hết thiện chí giúp nên cho Đạo, Bần đạo sẽ phò trì các em.

- Bảo Thế hỏi chi ?

Bảo Thế bạch : - Xin Đức Ngài từ bi hỷ xả, mấy em đã lập thành Bản HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI, nhờ Đức Ngài vui lòng xem xét và có sơ sót điều chi nhờ Đức Ngài vui lòng chỉnh sửa. Thừa dịp nầy, mấy em sẽ cố gắng dàn xếp giữa Chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài cho được trong ấm ngoài êm, trên hòa dưới thuận.

- Bần đạo rất vui lòng được thấy chư hiền hữu chung lo việc Đạo như vậy.

Bần đạo chấp thuận Bản Hiến pháp.

Chư hiền hữu để trọn vô tư đối với tất cả mọi người và mọi việc, vì Chức sắc Hiệp Thiên có phận sự dìu dắt nhơn sanh và lập vị cho chư Chức sắc, nên không được vì một lẽ gì mà không nâng đỡ đàn em.

Bần đạo nhớ lại lúc ban sơ bị áp bức đủ điều, mà cũng phải cam tâm làm tròn nhiệm vụ. Nếu vì thiếu luyện kỷ thì cũng vì tự ái mà bán đồ nhi phế cũng như ai mà chớ.

Chư hiền hữu nên lấy đó làm gương độ chúng.

Bần đạo xin ban phép lành cho chư hiền hữu.

THĂNG.