29.- Hộ Pháp.

29. Giáo Tông Đường, 4-3-Giáp Thìn (dl 15-4-1964), lúc 20 giờ 20.
Phò loan: Hiến Pháp - Tiếp Pháp.
Hầu đàn: Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài, ba vị Chánh Phối Sư, Bà Nữ Chánh Phối Sư,
chư vị Chức sắc Cửu Trùng Đài, PT, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

HỘ PHÁP

Hỷ chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng, chào tất cả Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

Bần đạo lấy làm vui lòng đặng thấy toàn đạo biết nghĩ đến Bần đạo, nhứt là các em trong Ban Kiến Trúc, nhưng hôm nay mà lo việc xây tháp cho Bần đạo thì còn quá sớm.

Bần đạo đã di ngôn rằng : Chừng nào nước nhà thống nhứt, Bần đạo mới chịu về.

Mình là người Đạo phải để tâm lo cho sanh chúng trước hết, rồi nhiên hậu mới đến lượt mình, nhưng cũng khỏi cần lo, vì có đủ người lo cho mình.

Vậy, không lẽ Bần đạo lại quá lo cho chính mình. Việc đáng lo lúc nầy là việc chúng sanh đang thọ nạn, Hội Thánh cần để tâm lo Đạo thì mới hiệp lòng Trời.

Nay Thượng Sanh chưa về thì Bần đạo và Thượng Phẩm tạm giao Cơ Phong Thánh cho nhị vị Hiến Pháp và Tiếp Pháp.

Ngày nào có Thượng Sanh thì cũng phải chấp cơ với một trong hai vị nầy, để hợp thức hóa và để cho Lý Đại Tiên cầm quyền thưởng phạt công minh.

Vậy ngày đàn cơ sắp đến sẽ tổ chức trang nghiêm như một đàn cơ Thiên phong, phải có đủ mặt Hội Thánh nam nữ, phải truyền lịnh cho Thánh vệ và Bảo thể gìn giữ trật tự hoàn toàn, ngoại nhân không được vào. Đức Lý Đại Tiên sẽ dạy nhiều điều quan trọng.

Bần đạo ban phép lành cho tất cả.

THĂNG.