30.- Hộ Pháp.

30. Giáo Tông Đường, 9-4-Giáp Thìn (dl 20-5-1964), lúc 21 giờ 15.
Phò loan: Hiến Pháp - Tiếp Pháp.

PHẠM HỘ PHÁP

Bảo Sanh Quân bình thân.

Bần đạo lấy làm cảm động việc chư hiền hữu xúm nhau lo xong lễ Kỷ niệm của Bần đạo, nhứt là Thượng Sanh và Bảo Sanh Quân không nệ đường xa về dự lễ.

Bần đạo không đồng ý về chỗ Hội Thánh làm cuộc lễ quá rình rang, gây chuyện tốn kém không ích gì. Đạo phải làm cho đơn giản, chẳng nên phô trương mới trúng lẽ.

Bảo Sanh Quân, bộ “toi” lo về nhiệm vụ của mình không ích chi sao ?

Cười . . . Nghe Bần đạo và để ý :

Có khó có nên chớ ngại lòng,
Lo sao cho Đạo được hanh thông.
Cần trong ấm áp ngoài êm thắm,
Địa vị ngày sau có chỗ dùng.

Phải hiểu và nhớ lấy.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.