31.- Hộ Pháp.

31. Giáo Tông Đường, 10-4-Giáp Thìn (dl 21-5-1964).
Phò loan : Hiến Đạo - Khai Đạo. Lúc 21 giờ 50.
2. Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngày 16-4-1929 (âl 7-3-Kỷ Tỵ), Giờ Tý.

HỘ PHÁP

Chào Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Đạo, Khai Đạo, Ngọc Chánh Phối Sư, Nữ Chánh Phối Sư, quí vị Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ.

Bần đạo rất hài lòng đặng thấy con cái của Đức Chí Tôn ngày nay được biết nguồn gốc của sự thương yêu, nên chi toàn cả chúng sanh đều hướng về sự hòa bình cả thế giới, nhưng chẳng nước nào tầm ra manh mối.

Vậy chỉ sau nầy có Đạo mới phăng được mối để dìu dắt toàn cả chúng sanh làm chủ các nước trong hoàn cầu y theo lời của Chí Tôn đã tiền định.

Bần đạo để lời cám ơn cả Chức sắc, Chức việc có lòng hội hiệp cùng nhau lo cuộc đại nghiệp của Chí Tôn. Chẳng phải cuộc lễ lớn mà mừng, nhưng mừng đặng một khối hòa ái cộng yêu với nhau. Đó là tượng trưng cho cả tinh thần của Đạo.

Ngày nay nước Việt Nam có nhiều Thánh, Hiền xuất thế, nhưng còn ẩn danh trong các hang thẳm để lo lập nghiệp sau nầy.

Hội Long Hoa sẽ đến ở tại Nam phần Việt Nam.

Vậy ngày giờ đã gần đến, nên Bần đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn Đạo ráng thế nào thống nhứt Đạo cho được mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc. Chỉ có chúng ta sau nầy phải lãnh sứ mạng đó.

Bần đạo rất vui mà tỏ Thiên cơ đã lộ.

Bần đạo để lời cám ơn và ban phép lành cho tất cả.

THĂNG.