32.- Hộ Pháp.

2. Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngày 16-4-1929 (âl 7-3-Kỷ Tỵ), Giờ Tý.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chào chư Chức sắc Đại Thiên phong nam nữ.

Thể theo Hộ Pháp và Thượng Phẩm đồng yêu cầu, Lão rất vui lòng chấp thuận cho Hiến Pháp và Tiếp Pháp chấp Cơ Phong Thánh để Lão cầm cân công bình và thưởng phạt phân minh.

Mời Thượng Sáng Thanh và ba Chánh Phối Sư cùng tất cả Phối Sư.

Chức sắc nghe : Vì có nhiều bạn thức giả mổ xẻ Thánh giáo của Lão về sự quyền biến, nên Lão nhứt định chấm dứt sự quyền biến ấy.

Lão tấn phong Thượng Sáng Thanh lên chánh vị Đầu Sư, nhưng phải tạm hành quyền Thượng Chánh Phối Sư với hai Chánh Phối Sư mới. Tuy hành quyền Chánh Phối Sư chánh vị nhưng kiêm luôn quyền Đầu Sư như Lão đã dạy kỳ rồi.

Mời bình thân.

Đầu Sư phải giúp giùm đàn em lập vị cho kịp mình. Mỗi việc đều nhờ Hiệp Thiên Đài giúp sức. Lão sẽ năng đến nâng đỡ tinh thần chư Chức sắc hữu công để đưa đến địa vị cao trọng.

Bây giờ xin mời chư vị Chánh Phối Sư và các vị Phối Sư.

Đã hèn lâu, Lão cùng Hộ Pháp đã nhiều lần khuyên răn, mà vì chút tánh ỷ thế sanh kiêu, đã có lời dạy trước trong hàng Thánh thể không bao giờ có phe đảng, mà hằng ngày thấy Chức sắc dùng thủ đoạn tụ tập thành nhóm để tranh công và uy tín của kẻ khác, mượn danh Đạo tạo danh đời, tranh quyền, ganh ghét, khinh thường luật pháp và Thánh giáo.

Đáng lẽ chiếu theo cực hình trị tội, nhưng nghĩ vì có công, nên Lão cho :

- Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh, Thượng Tước Thanh, Ngọc Non Thanh được về hưu dưỡng lão vì thiếu tinh thần và khả năng hành chánh.
- Thượng Thiện Thanh và Thượng Tuy Thanh cũng được về hưu.
- Phối Sư Thượng Vinh Thanh, Thái Đến Thanh và Thái Hào Thanh bị ngưng quyền chức cho đến ngày có lịnh mới.
- Giáo Sư Ngọc Mỹ Thanh và Giáo Hữu Thượng Tý Thanh cũng chịu biện pháp ấy.

Mời bình thân.

Trước kia, Lão đã quở chung Chức sắc, có kẻ ưng mà cũng có kẻ oan.

Vậy Lão phong thưởng :

Ngọc Giáo Sư Ngọc Nhượn Thanh và Ngọc Lưỡng Thanh lên phẩm Phối Sư.
- Ngọc Nhượn Thanh lãnh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
- Ngọc Lưỡng Thanh lãnh Quyền Thái Thánh Phối Sư.

Mời nhị vị tân phong.

Lão mừng cho nhị hiền đệ.

Phải cố gắng thêm nữa cho xứng phận Đại Thiên phong.

Lão cho phép tất cả Chức sắc nam nữ lập sổ cầu thăng.

Lão ban ơn cho toàn Hội Thánh và toàn sanh chúng.

THĂNG.