33.- Thanh Sơn Đạo Sĩ.
ID027409 - Chương : 33.- Thanh Sơn Đạo Sĩ. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

33.- Thanh Sơn Đạo Sĩ.

33. Đàn cơ ngày 17-4-Giáp Thìn (dl 28-5-1964).
Phò loan: Phối Sư Thượng Tuy Thanh - Lê Văn Thoại.

THANH SƠN ĐẠO SĨ

Đại tai ! Đại tai ! Đại tai ! Thảm ! Thảm ! Thảm ! Lụy ! Lụy ! Lụy !

Bần đạo lấy làm đau đớn cho đám môn sinh, dạy bao nhiều đều mất bấy nhiêu.

Bần đạo không ngờ Hiển Trung đã chịu sự giáo hóa của Bần đạo và các Đấng thiêng liêng mà ngày nay lại ra nông nỗi.

Thiên cơ mầu nhiệm biết sao được, luận nhảm bàn khùng không sợ Thiên điều hành pháp. Cái tệ nhứt là mượn thế lực của đời mong áp đảo Thánh thể.


Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) có ý không tuân Thánh Lịnh ngưng quyền chức của Đức Lý Đại Tiên, nên Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và Bát Nương giáng cơ liên tiếp cho ba bài Thánh giáo để khuyên nhủ Phối Sư Thượng Vinh Thanh phải tuân lịnh Đức Lý Đại Tiên, nếu không thì hối tiếc không kịp.

Hiển Trung..: đạo hiệu của PS Thượng Vinh Thanh.

Thông Quang.: - - - - - - - - Thái Đến Thanh.

Từ Huệ......: - - - - - - - - Thượng Tuy Thanh.

Xích Quang..: - - - - - - - - Thượng Tước Thanh.

Huỳnh Quang.: - - - - - - - - Ngọc Non Thanh.

Nếu Hiển Trung sớm giác ngộ, còn phương cứu chữa, nó còn nhiều dịp lập công phi thường kia mà. Tại sao quá lẩn thẩn như thế được ?

Các con đem lời của Bần đạo đến để thức tỉnh nó, ngày sau không chối tội đa nghe.

Hôm nay Hộ Pháp và Thượng Trung Nhựt không thể đến với các con được, vì lý do nắm máy Thiên cơ. Có Nguyệt Tâm và Bát Nương đến.

THĂNG.

Tái cầu :

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

Bần đạo chào chư hiền.

Bần đạo khổ tâm cho Hiển Trung, dám đại ngôn chỉ trích Thánh Lịnh Chí Tôn và của Đức Lý.

Bần đạo vì chút thâm tình tiền kiếp nên buộc lòng phải đến để có đôi lời nhắn nhủ. Cơ khảo đạo, nếu Hiển Trung nhượng bước, mang bạch y đi cúng đàn, Đạo cũng như đời, họ sẽ kính Hiển Trung.

Bần đạo buồn quá (đổ lụy) ! Thảm, thảm, thảm ! Lụy, lụy, lụy ! Rất tiếc cho Từ Huệ, Thông Quang, Xích Quang, vv . . . cũng mê mờ đến nỗi ! ! !

Bần đạo chỉn e không dằn nổi, lại chết cả kiếp sanh quá uổng.

Chư hiền khá vì Bần đạo với chút tình riêng với Hiển Trung, mang lời Bần đạo can gián, sau khỏi hối tiếc.

Hỏi Hiển Trung : Trọng Đạo hay là trọng áo mão ? Nếu trọng danh thể của Đạo, sao chẳng quì hạ mình cung nghinh Thánh Lịnh, còn chờ chừng nào nữa ?

Bần đạo quá khổ cho các con biết làm sao, không sợ Thiên điều, lại a tùng với đám phản loạn.

Bần đạo một lần nữa nhờ chư hiền vì Bần đạo gián một phen.

THĂNG.

Tái cầu :

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chị chào các em.

Mẹ và Cửu vị Tiên Nương đổ lệ quá bi thảm !

Vì Thiên điều hành pháp, các em lại quá khinh thường. Tình mẫu tử làm sao khỏi đổ lệ.

Rất tiếc hôm nay Hiển Trung lại vắng mặt. Từ Huệ có làm chi không dìu em cho tròn bước Đạo, lại cũng a tùng, thiệt là một điều không thể tưởng.

Vậy chị chỉn e một ngày kia không còn ngó thấy Thanh Sơn Đạo Sĩ được.

Mấy em nói, chị nhắc lại cho Ngọc Phối Sư Ngọc Non Thanh, lời phê của Đức Hộ Pháp khi con mang vào Nội chánh, lời phê ngày 11 tháng 1 năm Đinh Dậu, nói rõ cái nạn hôm nay, sao không ẩn nhẫn thọ khổ để được phẩm thanh cao kia chớ.

Mấy em nhắc thì Ngọc Non kiếm coi sẽ rõ.

Đừng khi Nhứt Trấn mà đụng, không còn hồn lại phạm cả Thánh Lịnh của Chí Tôn nữa, Đức Hộ Pháp cũng đưa Giáng Ma khảo Đạo, coi chừng kẻo bị lời thề. Ít lời nhắn nhủ.

THĂNG.


Nhắc lại lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp về vụ con mang :

LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Trong phúc trình của các cơ quan trực thuộc Hòa Viện Nội Chánh về vụ bầy bòng bòng dẫn con và con rùa vào Đền Thánh hồi năm Bính Thân 1956, nên Đức Ngài nhắc lại vấn đề con mang (mển) vào Nội Chánh khi trước.

“ Con mang đem tin tại Nội Chánh đã tỏ rằng cơ khảo đảo của Đạo do căn nguyên nơi Nội Chánh.

Nếu ta tin nơi quyền thiêng liêng thì ta có thể nói rằng : Nếu không có quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn thì cả Chức sắc của Cửu Trùng Đài nơi Nội Chánh bị nạn tiêu diệt đi mà chớ.

Chẳng phải như thế mà thôi.

Vậy Bần đạo nói cơ khảo đảo, nên ngưng cả quyền tước của Chức sắc Thiên phong là cốt để trừ cái nạn tiêu diệt của Nội Chánh.

Bần đạo khuyên họ ráng chịu cho tới ngày Bần đạo trở về nước.”

Kim Biên, ngày 11 tháng 1 Đinh Dậu.
(dl 10-2-1957)
HỘ PHÁP
(ký tên và đóng ấn)