34.- Khai Pháp.

34. Giáo Tông Đường, 2-12-Giáp Thìn (dl 4-1-1965), lúc 20 giờ 40.
Phò loan: Giám Đạo Hợi - Thừa Sử Kiết.
Hầu đàn: Bảo Thế, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

KHAI PHÁP

Chào hiền huynh Bảo Thế và các em.

Tiện đây, Bần tăng đàm đạo cùng Bảo Thế.

Ngày Bần tăng về Chí Tôn mới rõ Thiên triều vô biên. Chính Bần tăng rón rén bước vào Bạch Ngọc Kinh, phải nhờ chơn linh Vi Hộ dẫn tấn. Từ đây mới biết Chí Tôn phần nào và được thấu đáo nhiệm vụ của Thời Quân, chẳng phải nơi thế trần mà còn nơi cõi Thiên nữa.

Như thế mới khiếp sợ với trách vụ mình. Nếu quí bạn được thấy thì tưởng không còn muốn ở cõi trần nữa làm gì. Vậy Bần tăng ước mong quí vị Thời Quân tìm cách dòm về hướng Chí Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên soái mạng.

Hổm rày, Đức Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài có nhóm Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhiều lần để quyết định tương lai của nền chánh giáo. Vì thế mà Bần tăng được chỉ định gần hiền huynh để ủng hộ và trao lời của Đức Hộ Pháp dạy.

Hiền huynh nhớ, Đạo Cao Đài có Chánh Trị Đạo thì tưởng cũng không đụng chạm ai, đời họ lo lấy, Đạo mình mình trị trong vòng tự do tín ngưỡng miễn đừng lấn quyền đời thì thôi.

Hộ Pháp có than lúc nầy không người kế chí, nhưng Đức Ngài còn tin nơi hiền huynh, nên chính Đức Ngài giục tấn hiền huynh về khi còn ở đô thành, có lẽ hiền huynh còn nhớ Ngài kêu hôm nào đó.

Hiền huynh cứ tiến với nhiệm vụ của Đức Hộ Pháp đã giao, tức bên cạnh có Ngài và chư Thời Quân ám trợ, đừng lo ma hồn quỉ xác gì nữa, bất quá chúng nó thêm công quả để hiền huynh đạt đạo cho mau vậy thôi.

Hiền huynh vững đức tin, cuộc thế đã đến thời kỳ kết thúc, nên Thần Tiên đã lâm phàm đồng ngưỡng về Cao Đài Thánh địa là tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế.

Buổi Phật Di-Lạc Vương trị vì thiên hạ, cứ tiến tới có ngày vui sắp đến.

Bần tăng tưởng hiền huynh đã từng gần Đức Hộ Pháp thì cũng còn nhớ cách phục nhơn tâm và thâu thiên hạ là dường nào rồi. Nhờ tâm đức ấy mà Ngài lập đại công thì hiền huynh nên đồ theo đường lối ấy thì ắt thành công trong sứ mạng đó.

À, chỉnh giùm chỗ Luyện Tam Bửu : Tay trái bắt ấn Tý cầm chén bông, còn tay mặt bắt ấn Hộ Pháp để lên trên chén. Hôm nọ viết sai.

Xin chào hiền huynh, để kỳ tới sẽ tái ngộ.

Chào chung.

THĂNG.