36.- Hộ Pháp.

36. Đêm mùng 2-3-Ất Tỵ (dl 3-4-1965), lúc 20 giờ 40.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Chứng đàn: Đức Thượng Sanh, Bảo Thế.
Hầu đàn: Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài nam nữ.

HỘ PHÁP

Chào chư Chức sắc và chư đệ muội.

Bần đạo lấy làm hân hoan được tiếp chuyện với chư hiền, nhứt là có sự hiện diện của bạn Thượng Sanh, bạn khá ghi công cho Bảo Thế và các anh em Hiệp Thiên.

Hiền tỷ Hương Hiếu cũng đáng làm gương cho nữ phái.

Bần đạo cũng ban khen Ngọc Chánh Phối Sư đã nhọc công dìu dắt toàn thể Chức sắc Cửu Trùng, nên cố gắng làm cho nền Đạo được chấn hưng thêm nữa. Lúc nầy thiếu nhiều Chức sắc, phải chung hiệp cùng những người thiện chí để chung lo bước Đạo, trên đã có Đức Lý Đại Tiên cùng Bần đạo, dưới có chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài phò trợ, nhưng phải ráng kềm dạy Chức sắc làm tròn nhiệm vụ đặng chờ ngày thọ phong.

Vì Đức Lý Đại Tiên không được hài lòng nên phải đình đãi cầu thăng một thời gian nữa.

Bảo Thế muốn hỏi chi ?

Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Rồi như thế nào ?

Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Nếu Bảo Thế đủ tài an bang thì phất cờ cứu khổ cho đúng đường lối thì là Đạo cứu đời đó.

Vậy hiền hữu nên tận tâm hiệp tác cùng Thượng Sanh và Chức sắc Hiệp Thiên thì có lo gì chẳng thành công.

Bần đạo cũng nóng lòng lo lập vị cho chư Chức sắc, nhưng phải vừa lòng Đức Lý Đại Tiên. Vậy chư Chức sắc nên khẩn cầu nơi Người cho lắm mới được.

THĂNG.