37.- Hộ Pháp.

37. Giáo Tông Đường, đêm 4-3-Ất Tỵ (dl 5-4-1965), lúc 21 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Chứng đàn: Đức Thượng Sanh, Bảo Thế.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Tả Phan Quân.

HỘ PHÁP

Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên.

Chư vị muốn nói chi, cứ nói đi.

Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Bần đạo khuyên Thượng Sanh nên mềm dẽo để chờ việc làm của mình sẽ trả lời và cũng nhơn sự làm sẽ thấy chỗ nào nên bổ khuyết. Bây giờ chưa vội chi.

Bảo Thế nên lưu ý về việc hành quyền cho vừa lòng nhau để xây dựng nền Đạo, chớ đừng vì ý riêng mà làm cho chinh lòng nhau.

Bần đạo đã lắm nhọc nhằn và hết sức kiên nhẫn mới để lại chút ít công nghiệp, thì các bạn cũng nên vì Thầy vì Đạo mà giữ gìn sự nghiệp ấy cho được trường tồn, thì Bần đạo rất vui lòng và cám ơn các bạn.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Hồi 21 giờ 35.

KHAI PHÁP

Xin chào đại huynh Thượng Sanh và quí bạn Thời Quân cùng mấy em.

Bần tăng rất mừng Hiệp Thiên Đài ngày nay được sum họp, mặc dầu chưa đủ, như thế mới cầm quyền khao tướng để bền vững nghiệp Đạo chớ. Cười . . .

Thưa đại huynh,

Đức Hộ Pháp có hội Chức sắc Hiệp Thiên Đài và đã thông qua trách vụ của đại huynh, tất cả đều mừng. Vậy đại huynh cứ hăng hái với nhiệm vụ, thoảng có điều chi quá ư thắc mắc mà Đại hội Hiệp Thiên Đài không thể giải quyết thì đại huynh cầu hỏi Đức Hộ Pháp giúp ý kiến.

Theo đường lối đã tiến như thế nầy thì Hiệp Thiên Đài đã thắng trận Ma vương rồi đó.

Hiền huynh Bảo Thế, cứ theo lời Bần tăng đã mách mà đi, mọi việc đều nên và đắc nhơn tâm. À !

KHAI khiếu huyền linh diệt tánh phàm,
PHÁP điều khử mị dẹp tà tâm.
CHƠN truyền mầu nhiệm Tam Kỳ xuất,
QUÂN tướng đua giành nước Việt Nam.

THĂNG.